கெட்டுப் போன சாப்பாடு , கிழிஞ்ச துணி அவமானத்தால சாக கூட நினைத்தேன் . . . ! ! ! சூர்யா சார் 5000 கொடுத்தாரு . . . ! ! ! முன்னணி நடிகர்கள் யாரும் உதவவில்லை . . . ! ! ! கண்ணீருடன் பேரழகன் சினேகா அளித்த பேட்டி. . . !

0

குடு ம் ப க ஷ் ட த் து க் கா க தா ன் எ ல் லா கி ண் ட லை யு ம் ஏ ற்று க் கொ ண் டு ப ட த் தி ல் ந டி த் தே ன் எ ன்று பே ர ழ கன் சி னே கா அ ளி த் தி ரு க் கு ம் பே ட் டி த ற் போ து சோ சி ய ல் மீ டி யா வி ல் வை ர ல் ஆ கி வ ரு கி ற து . த மி ழ் சி னி மா உ ல கி ல் மு ன் னணி ந டி க ரா க க ல க் கி கொண் டி ரு ப் ப வ ர் சூ ர் யா . இ வ ரு டை ய ந டி ப் பி ல் வெ ளி வ ந் த பட ங் க ள் எ ல் லா மே ம க் க ள் ம த் தி யி ல் சூ ப் ப ர் சூப் ப ர் ஹி ட் கொ டு த் தி ரு க் கி ற து . அ ந் த வ கையி ல் இ ய க் கு ன ர் ச சி ச ங் க ர் இ ய க் க த் தி ல் 2 0 04 ஆ ம் ஆ ண் டு வெ ளி வந் த ப டம் பே ரழ கன் .

இ ந் த ப ட த் தி ல் சூ ர் யா , ஜோ தி கா , வி வே க் , மனோ ர மா உ ட் ப ட ப ல ந டி க ர் க ள் ந டி த் தி ரு ந் தா ர் க ள் . இ ந் த ப ட த் தி ல் சூ ர் யா மா று ப ட் ட இ ர ட் டை வே ட த் தி ல் ந டி த் தி ரு ந் தா ர் . இ ந் த ப ட த் திற் கு யு வ ன் ச ங் க ர் ரா ஜா இ சை அ மை த் தி ரு ந் தா ர் . இ ந்த ப ட ம் வெ ளி யா கி ரசி க ர் க ள் ம த் தி யி ல் ந ல் ல வ ர வேற் பை யு ம் வ சூலை யு ம் பெ ற் று த் த ந் தி ரு ந் த து . மே லு ம் , இ ந் த ப டத் தி ல் உ ய ர ம் க ம் மி யாக சி னே கா எ ன் ற க தா பா த் தி ர த் தி ல் ந டி த் த வ ர் க ற் ப க ம். சூ ர் யா வி ற் கு பா ர் க்க செ ன் ற பெ ண் தா ன் சி னே கா எ ன் கி ற க ற் பக ம் .

இ வ ர் சி ல ப ட ங் க ளி ல் ம ட் டு ம் ந டி த் து சி னி மா வி ல் இ ரு ந் து வி ல கி வி ட் டா ர். பி ன் இ வ ர் 2 0 ஆ ண் டுக ளு க் கு மே லாக வி யா ச ர் பா டி மா ர் க் கெ ட் டி ல் கா ய் க றிக ள் , ம ளி கை பொரு ட் க ள் , ஜவு ளி வி யா பா ர ம் எ ன் று சீ ச னு க் கு ஏ ற் ப தொ ழி லை செ ய் து வ ரு கிறா ர் . இ ந் நி லை யி ல் ச மீ ப த் தி ல் இவ ரை பி ர ப ல ப த் தி ரி கை பே ட் டி எ டு த் து இ ருந் த து . அ தி ல் அ வ ர் த ன் னு டை ய வா ழ் கை ப ய ண ம் கு றி த் து கூ றி இ ரு ந் த து , எ ன் னு டை ய கு டு ம் ப த் தி ல் நா ன் ம ட் டு ம் தான் உ ய ர ம் கு றை வு . எ ன் னை மா தி ரியே எ ன் னு டை ய வீ ட் டு க் கா ர ர் ரா ஜா வு ம் குள் ளமா ன வ ர் தா ன் . அத னா ல் தா ன் இ ர ண் டு வீ ட் டிலை யு மே எ ங் க ளு க் கு திரு ம ண ம் செ ய் து வை த் தா ர் க ள் .

எ ன் னு டை ய வி ருப் ப த் தி ற் கு எ தி ரா க எ ங் க ள் வீ ட் டி ல் எ ன க் கு க ல் யா ண ம் ப ண் ணி வை த் த தா ல் எ ன் க ண வ ரி ட ம் நா ன் ச ரி யாக பே சா ம ல் தா ன் இ ரு ந் தே ன். ஆ ர ம் ப த் தி ல் நா ன் அ வ ரி ட ம் மு க ம் கொடு த் து கூ ட பே ச வி ல் லை . பி ற ந் த எ ன் அ ம் மா வீ ட் டி ற் கு செ ன் று வி ட லா ம் எ ன் றெ ல் லா ம் நி னை த் தே ன் . பின் எ ன் கண வ ரு ட ன் ந ல் ல ம னதை பு ரிந் து கொ ண் டே ன் . நா னும் எ ன் னு டை ய வீ ட் டு க் கா ரரு ம் கு ள் ள மாக இ ரு ந் த தா ல் எ ங் க ளு க் கு பி ற க் கி ற கு ழ ந் தை யு ம் கு ள் ள மா க வ ள ர வா ய் ப் பு இ ரு க் கு எ ன் று சொ ன் னா ர் க ள் . க ட வு ள் விட்ட வழி எ து வா க இ ரு ந் தா லு ம்

ஏ ற் று க் கொ ள் ள லாம் என்று நா ங் க ள் தை ரி ய மா க இ ரு ந் தோ ம் . மு த ல் பி ர ச வ த் தி ல் பெ ண் ஆ ரோ க் கி ய மா க பி ற ந் தா ள் . பொ ண் ணு ச ரா ச ரி உ ய ர த் தோ டு தா ன் வ ள ர் ந் தா ள் . அ டு த் த பி ற க் கி ற கு ழ ந் தை யு ம் இ தே மா தி ரி இ ரு க் க ணு ம் எ ன் று சொ ல் ல மு டி யா து .

அ த னா ல் ஒ ரு கு ழ ந் தை யோ டு க ரு த் த டை ஆ ப ரே ஷ ன் ப ண் ணி க் க லா ம் எ ன் று மு டி வு செ ய் தோ ம் . பி ன் வீ ட் டி ல் வ ற் பு று த் தி ய தா ல் இ ர ண் டா வ து கு ழ ந் தை பை ய ன் பி ற ந் தா ன் . ஆ னா ல் , அ வ ன் எ ங் க ளை மா தி ரி உ ய ர ம் க ம் மி யா க பி ற ந் து வி ட் டா ன் . மே லு ம் , சி னிமா வி ல் ந டி த் து க் கொ ண் டி ரு ந் த எ ன் க ண வ ர்

Leave A Reply

Your email address will not be published.