மூத்த நடிகர் என்று கூட பார்க்காமல் அசி ங்கப்படு த்திய நடிகை..!! இருந்தாலும், பெருந்த ன்மையாக நடந்து கொண்ட நடிகர்..!!

0

ஒரு சமய த்தில் த மிழ் சினிமாவில் பல இளைஞர்களை கவர் ந்தவர்க ள் இன்று உ யிருட ன் இல்லை என்றால் கூட அவர்களை பற்றி என ஒரு சில தகவ ல்களும் அவர்கள் நடித்த திரைப்பட ங்களும் இன் றளவும் ம க்கள் ம த்தியில் பேசப்பட்டு வருகின்றது. அந்த வகையில் நடிகை சில்க் ஸ்மிதா என்பவரும் ஒருவர். இவர் ஒரு திரைப்ப டத்தில் ஒரு பாடலில் நடித்த கூட போதும்அந்த காலகட் டத்தில் திரைப்ப டங்கள் கண்டி ப்பாக வெற்றி பெற்றுவிடும். அந்தளவுக்கு அவர் பல இளைஞர்க ளையும் பல ரசிகர்களின் கவர் ந்து வந்துள்ளார். மேலும், ரஜினி கமல் போன்ற முன்னணி நடிகர்களாக திகழ் ந்து வருபவர்கள் கூட சில்க் ஸ்மிதாவின் கால் சீட்டு க்காக காத்து க்கொண்டே இருப்பா ர்கள்.

அந்த அளவிற்கு அவர் புக ழ்பெற்ற ஒரு நடிகை ஆவார். அவர் திரைப்ப டத்தில் க வ ர் ச் சி யை காட்ட க்கூடிய நடிகை என்றாலும் அவரும் கு ணம் மு ற்றிலும் மாறுப ட்டதாக தான் இருக்கும் அவர் யாரிடமும் பெ ரிதாக ச கச மாக பேச மாட்டார். இவர் அந்த சமய த்தில் க வ ர் ச் சி நடிகை நடித்துக் கொண்டிரு ந்தாலும்

நல்ல ஒரு கதாபா த்திரத்தில் நடிக்க வேண்டும் என்று தான் அவருடைய ஆ சையா க இருந்தது. இ ளம் வய திலேயே அவர் உ யி ரி ழ ந் து விட்டார். சில்க் ஸ்மிதா வந்த காலகட் டத்தில் எம்.ஜி.ஆர், ஜெய்சங்கர் போன்ற நடிகர்கள் பிரப லங்களாக இருந்து வந்துள் ளார்கள். அந்த சமயத்தில் ரஜினி மற்றும் கமல் இவர்கள் வளர்ந்து வரும் காலக ட்டம்.

மேலும், 2 தலைமுறை நடிக ர்களும் இணை ந்து நடித்த வந்துள்ளார். அதேபோன்று சீ னியர் நடிகர்கள் பட ப்பிடி ப்பிற்கு வந்தால் அவர்களுக்கு ம ரியா தை நல்லப டியாக இருக்கும் இப்படி நிலையில் புக ழ்பெற்ற மூ த்த நடிகர் எம் என் நம்பியாரை அவர் முன்னாடியே அசி ங்கப்ப டுத்தி இருக்கி ன்றார்.

ஒரு படத்தில் நம்பியார் வி ல் ல னா க நடித்துக் கொண் டிருந்தார். அதில் நம்பி யாரும் சில்க் ஸ்மிதாவும் நடனம் ஆ டுவது போன்ற பாடல் காட்சி அமை ந்திரு ந்தது. அவருக்கு அந்த சமய த்தில் வ யதாகி றது. அதனால் சில்க் ஸ்மிதா இவையெ ல்லாம் இப்போது யார் நடித் ததற்கு வர சொ ன்னார்கள் வய தான கால த்தில் எதற்கு இந்த வேண்டாத வேலை என்று

அவர் முன்னா டியே பேசி உள்ளார். பதறி ப்போன புலியூர் சரோஜா உட னடியா க நம்பியாரை போ ய் ம ன்னி ப்பு கேட்டு ள்ளார். ஆனால், நம்பியாரும் கோப ப்படாம ல் பெரு ந்தன்மை யாக சிரி த்துக் கொண்டே பர வாயி ல்லை என்று சொல்லிவி ட்டார். இந்த தகவல் தற்போது இணைய த்தில் தீ யாய் பரவ ப்பட்டு வருகி ன்றது…

Leave A Reply

Your email address will not be published.