சீரியல் நடிகர் ஸ்ரீ குமாரின் மகளை பார்த்துள்ளீர்களா ..?? அட, இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா ..?? முதல் முறையாக வெளியான புகைப்படம் ..!

0

ஸ்ரீகு மார் ஓர் பிரப லமா ன தமிழ் தி ரைப் பட ந டிகர் மற் றும் தொ லைக் கா ட்சி நடி கர் ஆவார். இவர் இசையமை ப் பாள ர் ச ங்கர் க ணே ஷின் மகன் ஆவா ர் . இவ ர் க டந்த 200 1 ஆம் ஆ ண் டு வி ஜய் தொலை க் காட்சி யில் ஒளிப ரப்பா ன காவ்யாஞ் ச லி என்ற சீரியல் மூலம் நடிக ராக அறி முகமா னார் . பின்ன ர் இத னை த் தொ டர் ந்து ஆனந் தம், மலர் கள் ,சிவ சக் தி, கனா காணு ம் கால ங்கள்,
போ ன்ற பல சீ ரியல் களில் ந டித்து வந்தா ர் நடி கர் ஸ்ரீ கு மார் .

மே லு ம் இ வர் கடந் த 2005 ஆம் ஆண்டு வெளி யா ன சின் னா என்ற படத்தி ன் மூலம் நடி க ராக அறி முக மா னார் . பின்னர் இந் த படத் தை தொட ர்ந்து பம் பர கண் ணாலே , தெ றி ,ரங் கூன் ,ஆர் கே நகர் போன்ற பல பட ங்களி ல் நடித்தி ருந் தார் .

மேலு ம் சமீப த்தில் உலக நாய கன் க மல் ஹா சன் நடிப் பில் வெளியா ன வி க்ரம் ப டத் திலு ம் நடித் திருந் தார் நடிகர் ஸ்ரீகு மார் . தற்போ து ச ன் தொ லை க்காட் சியி ல் ஒளிப்ப ர ப்பாகி வரு ம் வான த் தைப் போ ல எ ன்ற சீரி யலில் ந டித்து வருகி றார் நடிகர் ஸ்ரீகு மார் . இதனிடையே நடிகர் ஸ்ரீகுமார் ,

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு நடி கை ஷமிதா வை திரு ம ணம் செய்து கொ ண் டா ர் . திரும ணமா ன இ வர்களு க்கு இ ரண் டு குழந்தைகள் உள் ளனர். மே லும் சமூக வ லை த்த ளங்க ளில் எப் போ துமே ஆ க்டிவா க இ ருந் து வரு ம் ஸ்ரீ குமா ர் அவ்வ போது தனது புகை ப்ப ட த்தை பகிர்ந்து வருவா ர். இந் நிலை யில்,

முதல் மு றை யாக அவரின் மக ளின் புகைப்படத்தை பகி ர்ந்துள் ளார் நடிக ர் ஸ்ரீ கு மார் . இதை பா ர்த்த ர சிக ர்கள் நடி கர் ஸ்ரீ குமா ருக் கு இவ் வ ளவு பெரிய மகள் உள் ளா ரா என் று ஆச்சி ரி யத்தில் கமெ ண் ட் செய்து வரு கின் ற னர் . இதோ அந் த பு கைப் படம் நீங் களும் பாரு ங்க…

Leave A Reply

Your email address will not be published.