அன்று அவர் இல் லை என் றால் இன்று நான் இல்ல வே இல் லை.!! அவர் செய்த உதவி தான் என் வாழ்க்கையை மாற்றியது.!! மனம் திறந்து பேசிய ராகவா லாரன்ஸ்.!!

0

தமிழ்   சினிமாவி  ன்   பிரபல   நடிக ராக   இருப்ப வர்   தான்   நடிகர்   லார ன்ஸ்  . இவர்   நடிகர்   மட்டு மின்றி    நடன  இயக் குனர்  , இயக்கு னர்  என   பன்மு கத்தன் மை   கொண் டவர் .

 

 

இவர்   நடிப் பில்   அடுத்த தாக   சந்தி ரமுகி 2 ,   அதிகா ரம்  வெளி யாக   இருக்கி றது .  தற் போது   கைவச ம்   அ திக   திரை ப்படங்க ளை   வைத்திரு க்கும்   நடிகர்   இவர் .  தற்போது  இவர்   திரைத் துறையி ல்   மக்க ளுக்கு   பல   உத விகளை  செய்து   கொண் டிருக் கிறார் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர்   அவர்  தான்   என்   வாழ் க்கை   அனைத்தும்   மாற்றி யது  எனக்   கூறியி ருக்கி றார் .  இந்த   வீடி யோ   தற்போ து   வைர லாகி  கொண் டிருக்கி றது  . ஆரம்ப   காலத் தில்   சூட்டிங்   ஸ்பாட் டில்   ரஜி னிக்கு  சிறுசிறு   வேலை களை   செய்து   வந் திருக் கிறார் .

 

 

அப்பொ ழுது  இவர்   டா ன்ஸ்  ஆடு வார்  என  தெரி  ந்து  கொ ண்ட   ரஜினி   இவரை ஆடி   காட்ட  சொல்லி   பிரபுதே வாவுக்கு   லெட் டர்   ஒன்றை   கொ டுத் திருக் கிறார் .  அதில் இந்த  பைய னை   உங்கள் நடன  குழு வில்   இணை த்துக்   கொள்ளுங் கள்   எனக்   கூறி யிருக் கிறார் .

 

 

அத ற்கு  பின்பு அவரை   நேரில்   அழைத் து   ரஜினி சார்   உங்க ளை  பற் றி  கூறி    இருக்கி றார்  என்று   கூறி   அவரை   சேர்த்து க்   கொண் டாராம்  . இப்ப டி தான்   நடன இயக் குனர் ,  நடி கர்  ,  இயக்கு னர்   என   மாறியி ருக்கிறா ர் .

 

 

அத னால்   சூ ப்பர்   ஸ்டார்   செய்த   உதவி யால்   தான்   தற் போது  முன் னணி   கலைஞராக    மாறி யிருக் கிறார் .  அத னால்  தான்  தற் போது   வரை   சூப்பர் ஸ்டார்   ரசி கராக   இரு க்கிறா ர் .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.