பொன்னி யின் செ ல்வன் 2 இர ண்டு நாட் கள் முடி வில் வசூல் இவ்வ ளவு தானா .? முக்கிய இடத் தில் வெற்றி பெற தடு மாறும் பொன்னி யின் செல் வன் .!! இத் தனை கோடி கள் தேவையா.?

0

மணி ரத்னம்   இயக்க த்தில்   பிரமா ண்டமாக   உ ருவான   திரை ப்படம்  தான்   பொன் னியின்   செல் வன் .  இரண்டு   பாகங் களாக  உருவாகி   முதல் பாகம்   கட ந்த   ஆண்டு வெளி யானது .  வெளி யாகி   500   கோடி களை   வசூல்   செ ய்து   நல்ல வரவேற்பு   கொடு த்தது .

 

 

அதை   தொடர்ந் து   இரண் டாம்   பாக த்தின்  மீது   மிகப் பெரிய   எதிர் பார்ப்பு   இருந் தது .   இந்  த   நிலையில்   பிரமோ சனங்க ளும்   பல   இடங் களில்   மிகவு ம்   விறுவி றுப் பாக   நடந்து   முடி ந்தது  . படம் இரண்டு   நாட்களுக் கு   முன்   வெளி யானது .   முதல் நாளே   கலவை யான   வசனங் களை  தான்   பெற் றிருந் தது .

 

 

பொன்னி யின்  செல் வன்   புத்தக த்தை  படி  த்த   பல ரும்  கதை யில்   பல  மாற்றங் களை    செய்து விட்டார்  என  சிறிது   வருத்த த்தை   தெரிவி த்த னர் .  ஆனால்  புத்தகம்   படிக்கா தவர்க ளுக்கு ம்   கதை சற்று   தொ ய்வாக    இருப்ப தாகவும்  சொல் லப்ப ட்டது .

 

 

விக்ரம் ,  ஐஸ்வ ர்யா  ராய்  போன் றவர்க ளின்   நடிப்பு   பலரா லும்   பாராட்ட ப்ப ட்டு   இருந் தது .    முதல் நாள்   தமிழ கத்தில்  20  கோடி வசூல்   செய் திருந்த தாக   சொல்ல ப்பட்டது  .  சற்று   குறை வாக   இருந்தாலு ம்   இரண்டாம்  நாளும்   அதே 20 கோடி வசூல்   செய்து   இர ண்டு   நாட் களில்  40  கோடி வசூல்   செய் து   இருக் கிற தாம் .

 

 

இந்த   நிலை யில்  ப டம்   தெலு ங்கி ல்   வெற்றி யடைய   இன் னும்  ப ல  கோடி   தேவை ப்படு கிறது  . அதாவது படம்  இரண் டு   நாட்க ளில்   தெலு ங் கு   மொ ழியில்   பெரும்  ஆறு  கோடி   வரை   வசூல் செய்து   இருக்கி றதாம் .  இதிலி ருந்து   மூன்று  கோடி  ஷேர்   கிடை த்திருக்கி றது .

 

 

மேலும்  படத் தை  10   கோடி க்கு   விற்ப னை   செய்தி ருக் கிறார்க ள்  . இன்னும் படம்   வெற்றி   பெற வே   கிட்ட த்தட்ட  ஏ ழு   கோடி   ஷேர்   வர வேண்டி   இருக்கி றதா ம் .  இதனால்  தெலு ங்கில்  படம் வெற்றி   பெறு மா  என்று   சந்தேக ம்   இருந்தி ருக் கிறது.

 

 

.  

Leave A Reply

Your email address will not be published.