பல ரும் பார்த் திடாத பொன்னி யின் செல் வன் பூங்குழ லியின் லேட் டஸ்ட் புகைப்ப டங்கள்.!!

0

பொன்னியின்  செ ல்வன்  பூங்குழலி  என்ற   கதாபாத் திரத் தில்  நடி த்து   ரசிகர்க ளை   கவர்ந்த  நடி கை  தான்   ஐஸ் வர்யா   லட்சுமி .  இவர் பிரபல   மலை யாள  நடி கை  . 2017 ஆம் ஆண்டு   மலை யாள  படத் தின்  மூலம் அறி முகம்  ஆ னார் .

 

 

அங்கு பல   திரைப்பட ங்களி ல்   தொடர் ந்து   நடி த்து   வந் தவர்  தமிழில்   ஆக் சன்   என்ற   திரைப் படத்தி ல்   மீரா  என்ற   கதாபாத் திரத் தில்  நடி த்து   அறிமு கம்  ஆனார் . அதைத்   தொடர் ந்து    ஜகமே   தந்தி ரம்   பட த்தில்   தனுஷு க்கு   ஜோடியா னார்  .

 

 

அதன் பின்   கேப் டன் ,   கார்கி   படங் களை   கட ந்து   தற் போது   பொன்னி யின்   செல்வன்   படத் தில்   நடி த்து   முதல்   பாகத்திலே யே   இவருடை ய   கதாபாத் திரம்   கவர்ந் தது .  தற்போது   இரண் டாம்   பாகம்   வெளி யாகி   இ ருக்கி றது .

 

 

இரண்டாம்   பாகத்தி லும்   படத் தில்    இவரை   பா ர்த்து  பலரும்    ரசித் தனர் . இந்த  நிலை யில்   படத் தின்   படபி டிப்பு   முடி த்த   புகைப்ப டத்து டன்   இவர்   இணைய த்தில்   புகை ப்படங் களை   பதிவு  செய் து   இரு க்கிறா ர்.

 

 

இந்த   புகைப் படங் கள்   தற்போ து   இ ணைய த்தில்  வைரல் ஆகி   கொ ண்டு   இருக் கிறது .  மேலும் பலரும்   தற்போ து   வரை   பூங்கு ழியாகத் தான்   இவரை   பார்த்து  வருகிறா ர்கள் .  இவரு டைய   லேட்ட ஸ்ட்   புகைப்ப டங்கள்   இதோ 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.