மீசை தாடி யுடன் ஸ்டை லாக மாறிய லெ ஜன்ட் அண்ணா ச்சி .!! இணைய த்தில் வைர லாகி கொ ண்டிரு க்கும் லேட் டஸ்ட் புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்நா ட்டின்   பிரபல   தொழில திபராக  இருந்த வர்   லெஜ ன்ட்   அருள்  . இவர் லெஜன்ட்  என்ற   படத் தின்   மூல ம்    நடி கரா க   அறிமுக மானார்  . தொழி லதி பராக  இருந்து   நடிப் பின்  மீது  கொண் ட   ஆசையா ல்   பட த்தில்   ஹீரோ வாக   நடித் தார் .

 

 

அந்த  படத் தை   இவரே   தயாரிக்க வும்    செ ய்தார்  . மிகவும்   பிரமாண் டமாக   உருவா கியி ருந்த   தி ரை ப்படத்தில்  பல    நட்சத் திரங் கள்   நடித் திருந்த னர் .  ஆனால் படம்   எதிர் பார்த்த  அளவு   வெற்றி யை   கொடு க்கவி ல்லை .

 

 

இவரும்  பல   விமர்ச னங்களுக் கும்  ஆளா னார் .  அதோடு   முடி ந்து  விடு வார்   என்று   எதிர் பார்த்த   நிலை யில்   மீண்டும்   அடு த்த   படத் திற்காக   கதைக ளை   கேட்டு   வருகி றார்  . மேலும் முதல்   படத் தில்   இவ ரை   மீசை தாடி   இல்லா மல்   பார்த்த   பலரு ம்   கலாய் த்து   வந் தனர் .

 

 

அதற்காக   தற் போது   மீசை தாடி   எ ல்லாம்   வை த்து   மிகவும்   ஸ்டை லாக   மாறியி ருக்கிறார்  . சமீப த்தில்   இவர் ஒரு   திருமண   நிகழ்ச் சியில்   க  லந்து   கொண்டி ருக்கிறார் .

 

 

அதில் மிகவும்   ஸ்டை லாக   கோட்  சூட் டில்  மீசை   தாடி யுடன்   இருந்தி ருக்கிறார்   . அந்த   புகைப்ப டங்கள்   தற் போது   இணை யத்தில்   ட்ரெண் டாகி   கொண் டு   இருக்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.