பணம் , பேர் , புகழு க்கு ஆசை ப்பட்டு இல ட்சியத் தையே குழி தோண்டி புதை த்த விஜய் .!! விரு ப்பமே இல்லா மல் நடிக்கி றாராம் .!! ரகசிய த்தை உடை த்த பிரபலம் .!!

0

தென்னி ந்திய   சினிமா வில்   நம்பர் ஒன்   நடிகை ஆக   இருப்ப வர்   நடிகர்  விஜய் .  இவர்  தற் போது   லியோ   ஷூட்டி ங்கில்  பிஸி யாக   இருந்து   வருகி றார் .  கடைசி யாக   நடித்த   வாரிசு     திரைப்ப டம்    வெற்றி க்கொடுத் தது .

 

 

இதை  அடுத்து   மீண் டும்  ஒரு   தெலு ங்கு   இயக் குனருட ன்   இணைய   இரு க்கிறார் .  இந்த   நிலை யில்   விஜய்   பற்றி ய   சில   விஷயங் களை   ஒளிப்பதி வாளர்   விஜய் மில் டன்   வெளிப்ப டையா க   போட்டு   உடை த்து   இருக் கிறார் .

 

 

அதாவது விஜய்   ஆரம்ப கால த்தில்   இரு ந்து   ஹீரோவா க   வேண் டும்  என   ஆசைப்ப ட்டு  பல   தோல்வி களை   சந் தித்து   முன் னணி   நடிக ராக  இருந் து   வருகி றார்  . ஆனால்   பிரியமு டன்  படத் தில்  விஜய்  மில்ட னுடன்    2000   ஆ ண்டிற்கு  பின்   நான்   நடிக் க   போ வது   கிடை யாது .

 

 

நடிப்பை   நிறுத் திவிட்டு   இயக்கு னராக   வே ண்டும்  என் று   ஆ சைப்ப டுகிறேன்   என   கூறியி ருக் கிறார்  . ஆனால் அதன் பின்   நினை த்து   பார்க் காத   அளவி ற்கு   இரண்டா யிர த்திற்கு  பின்   அ வரு டைய   திரைப்பட ங்கள்   வெற்றி யை  கொடு த்து  தற்போது  நல் ல   அந்தஸ்தை  பெற்று   இரு க் கிறா ர் .

 

 

அதனால்  இயக்கு ன ராகம்   கன வை  கை விட்டு   விட் டார்  . நடிப்பில்   கவ னம்   செலுத்த   தொடங் கிவிட் டார்  என   தற் போது   இவர்   கூறியிரு க்கி றார் .  மேலும்   விஜய்  இயக்கு னராக   மாறவி ல்லை .

 

 

ஆனால்  அவரு டைய   மகன் சஞ்சய்   தற்போ து   இயக்குன ரா க   படி த்து   வருகி றார்   என் பது   குறிப்பிட த்தக் கது.   மேலும் விஜய்  பெய ர்   புக ழுக்கு   ம யங்கி   இய க்குனர்   கனவே  மறை த்து   விட் டார்   என்றும்  பல ரும்   தற் போது   பேசி   வருகி றார்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.