சினி மாவை தாண்டி பல தொழி ல்கள் செ ய்து வரும் நடிகை சம ந்தா .!! மாத வரு மானம் இத் தனை கோடி களா .? வெளி யான தகவ லால் ஷா க்கான ரசி கர்கள்.!!

0

தென்னி ந்திய   சினிமா வின்   முன் னணி   நடிகை   சம ந்தா .  இவர் தமிழ் ,  தெலு ங்கு ,  ஹிந்தி  என பல  மொழி   படங்க ளில்  நடி த்து   வருப வர்  . மேலும்   நயன்  தாராவுக்கு   அடுத்தப டியாக   தென்னிந் திய   சினி மாவில்   அதிக   சம்ப ளம்    வாங்கும்   நடிகை  இவர் தான் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   நேற்று   அவர் கள்   பிறந்த நாளை   முன் னிட்டு  ரசிகர்க ளும்   இவருக்கு  வாழ்த் துக்களை   தெரி வித்து   வந்த னர்.   அவரும்   வாழ்த் து   கூறியவ ர்களுக்கு   நன்றி   தெரிவி த்திருந் தார் .

 

 

இந் த   நிலை யில்   இவர் ஒரு   படத் தில்   இரு ந்து   கிட்டத் தட்ட   ஐந்து   கோடி க்கு   மேல்  சம்பள மாக   வாங்கு கிறார்  . ஆனால் இவர்   கடை சியாக   நடி த்த   சகு ந்தலம்  திரை ப்படம்   தோல்வி   அ டைந்த து .

 

 

இந்த   நிலை யில்   சம ந்தா   நடிப் பை  க டந்து   வேறு   எந்தெ ந்த   தொழி ல்கள்   செய்து   வருகி றார்க ள்.   மேலும்   மும்பை   போ ன்ற   பெரு   நகரங்க ளில்   வீடு   மற்றும்  பல   நிறுவன ங்க ளில்   முதலீ டு   செய் து   இருக் கி றார் .

 

 

இவர்  இதன் மூலம்   இவ ருக்கு   ஆண்டு தோறும்   இர ண்டு   மில்லி யன்   டாலர்   வரு மானம்   வருகிற தாம் .  மேலும்   அதைத்  தொடர் ந் து   பிரபல   நிறுவ னங்க ளுக்கு   விளம்பர   தூத ராகவு ம்   இ ருந்து   வருகிறா ர் .

 

 

மேலும்   இன்ஸ் டாகி ராமில்  விளம்ப ரம்   செய்ய ஒரு   விளம் பரத் திற்கு  20 லட்சம்  வரை   வாங் குகிறார் .  இதன் மூலம் இவர்   சினி மாவை   தவிர் த்து   மட்டும் பல கோடிகள்   வருமான மாக   பார் த்து   வருகி றார் .  இது   இணை யத்தில்   வைரலா கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.