சமந்தா லெவ லுக்கு சம் பளம் கேட் கும் அந்த ஆன்ட் டி நடிகை .!! 40 வய திலும் ஐட்டம் டா ன்ஸ் ஆட அவ் வளவு ஆர்வமா .? இ ழந்த மார்க் கெட்டை பிடி க்க போட்ட திட் டம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல நடிகை   சமந் தா.   விவாகரத் துக்கு  பின் புஷ்பா   திரை ப்படத்தில்  ஊ   சொல்றி யா   எ ன்ற   ஐட்டம்   பாடலு க்கு  டான்ஸ் ஆடி   மிகப் பெரிய   வரவேற்பை   பெற் றார்  . அதன் மூலம்   மீண் டும்   மார்க் கெட் டை   பிடி த்தார் .

 

 

இந்த நிலையில்  இவர்   ரூட்டை  பின் பற்றி   மற் றொரு   நடிகை யும்   ஐட்டம்   டான்ஸ் ஆடி   மீண்டும்   மார்க்கெட்டை    பிடிக்க   திட்டம்   தீட்டி   வருகி றாராம் .  அதுவும்  அந்த   ஆன்ட்டி  நடிகை   இந்த   திட்டத் துடன்   தான் பல   நாட்களா க   இரு ந்து   வருகி றாரா ம் .

 

 

அதாவது   சமந்தா வை   தொடர்ந் து   ஆர் யாவின்  மனைவி சாயிஷா   பத்து தல பட த்தில்   குத்தா ட்டம்   போட் டிருந்தார்  . அதேபோல் தற்போது   நடி கை   ஸ்ரே யா   சரண் அந்த   வழி யை   பின் பற்ற   இருக் கிறாரா ம்.   பல முன்னணி  நடி கர்கள்   படத்தில்  நடி த்த   ஸ்ரேயா   ஒரு   கட்ட த்திற்கு   பின்  மா ர்க்கெட்   ச ரிந்த து .

 

 

ஆர் ஆர்  ஆர்  படத் தில்    நடித் திரு ந்தார்  . இப்போது சில   படங் களில்   நடி த்து   வருகி றார் .  இந்த   நிலை யில்  சிரஞ் சீவி   நடிக் கும்     படத் தில்  ஐட்டம்   டான் ஸ்   ஆட   தயாரிப் பாளர்   கேட் டுள்ளார்  .    இந்த  படத் தில்   ஒரு   பாட லை   ஐட்டம்   டான்ஸ்  ஆட   ஒரு கோடி   ரூபா ய்   சம்பள மாக   கேட் டிருக்கி றார் .

 

 

40   வயதாகி யும்  கவர்ச்சி யில்     தாராளம்    காட் டும்   நடிகை   என்ப தால்   ஸ்ரே யாவை  அழைத் ததற்கு  ஒரு   கோடி   சம் பளம்   கேட்கி றார்   என   தற் போது   தயாரி ப்பாளர்   சிந்த னையில்   இ ருந் து   வருகி றாராம் .

 

 

மேலும்  ஒரு  கோடி   வாங்கி   நடனமா டி   மீண்டும்   மார்க்கெ  ட்டை   பிடித் து   விட லாம்  என    திட்ட மிட் டு   வருகி றாராம் .  சம ந்தா  டான்ஸ்  ஆட   ஒன்ற ரை   கோடி   சம்பளம்   வாங்கி   இருக்கி றார்   என்பது    குறிப் பிடத்த க்கது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.