தாமிர பரணி பட நடி கை பானு வை ஞாப கம் இரு க்கா .? அவ ருடைய திருமண மற் றும் லேட் டஸ்ட் புகைப் படங்கள்.!!

0

தாமிர பரணி   திரை ப்பட த்தின்  மூலம்   தமிழ்   சினிமா   ரசிகர்க ளை   கவ ர்ந்த  நடிகை  தான்  பானு .  இவர் தமிழ்  மற் றும்   மலை யாள   திரைப்ப டங்களி ல்   நடித்தி ருக் கிறார் .  மலையாள சினிமா மூலம்   அறிமுக மான வர் .

 

 

மலை யாளம்  , தெ லுங்கு  என   நடித் து   வந்த  இவர்   தமி ழில்  தாமிர பர ணி   திரைப்பட த்தில்   அறிமு கமா னார்  . முதல் தமிழ்   படத் திலே யே   மக் கள்   மத்தியில்  நல்ல   வரவே ற்ப்பை   பெற் றார் .

 

 

அதை   தொட ர்ந்து   ரசிகர்  மன்ற ம் ,  அழகர்  மலை ,  சட்டப்படி  குற் றம்    போன்ற  தமிழ்   திரைப் படங்க ளில்   நடித்தி ருக் கிறார் . ஆனால் இவருக்கு   தாமிரப ரணி  படத்தை  தவி ர   மற்ற  படங்க ளில்  நல்ல   அங்கீ காரம்   கிடைக் கவி ல்லை .

 

 

மேலும்  தேசிங்கு ராஜா ,  வாசுவும்   சரவண னு ம்  ஒண்ணா   படிச்ச வங்க   போன் ற   சில   திரைப் படங்க ளில்   நடித்தா ர்  .ஆனால்   தமிழை   விட   மலை யாள த்தில்  இவர் அதிக   திரைப்ப டங்க ளில்   நடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

2015  ஆம் ஆண்டு   திரு மணம்  செய்து   கொண் டார்  . நடி ப்பு   ம ட்டுமி ன்றி   மற்ற   பிசின ஸ்களும்   இவர்   செ ய்து   வருகி றார்  . இவரு டைய   திருமண   மற் றும்   லேட்ட ஸ்ட்   புகைப்பட ங்க ள் 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.