வாய் ப்பு கி டைத்தும் அங்கீ காரம் கிடைக் காமல் ஒது க்க ப்படும் நடி கைகள் .!! குடிப் பழ க்கத்தால் கா ணாமல் போன நடி கைகளின் லிஸ்ட்.!!

0

சினிமா   து றையில்   சில   நடிகை கள்   ஒரு சில   படங்க ளிலேயே   முன் னணி   அந்தஸ் தை  பெற் று   விடுவா ர்கள்  . பின்   ரசிகர்க ள்   மத்தி யில்   கொடி கட்டி   பறப்பா ர்கள்  . ஆனால் சில  ஆண் டுகளிலே யே   என்ன   ஆனார் கள்   என்று   தெரியாத   அளவுக் கு   சினிமா வை   விட்டு   கா ணாமல்   போய் விடுவார்க ள் .

 

 

பிரியாமணி  பருத்திவீ ரன்   படத்தி ன்   மூலம்   மிகப் பெரிய   அள வில்   பிரபல மானவர் .   இந்த   படத் தை   தொடர் ந்து   பல   படங் களில்   நடித் திருந் தாலும்   பெரிய   அள வில்   பேசப்ப டாமல்   இருந்தா ர் .   இந்தி   பக் கம்   சென்று   தேசிய விருது   வாங்கி னாலும்  தமிழி ல்    அங்கீ காரம்   கிடை க்கவி ல்லை .

 

 

ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்  நயன்தா ராவின்   பாணி யை   பின்ப ற்றி    ஹீரோ யின்க ளுக்கு   முக்கியத் துவம்  உள்ள   கதைக ளை    தேர்ந் தெடுத் து   நடி த்து   வருப வர்  .  இவர்   நடிக் கும்   படங்க ளு ம்   நல்ல   சமூக  கருத்து களை  கொண்ட   படங் களாக   இருக் கிறது .    ஆனால்   இன்று   வரை   டாப்  நடிக ர்கள்   லிஸ் டில்   இணை யாமல்  இரு ந்து   வரு கிறார் .

 

 

சாய்  தன்ஷி கா  பேரா ண்மை   படத் தின்   மூலம்   அறிமு கமான  இவர்   பரதேசி   படத்தில்   சிறப் பான   நடி ப்பை   கொடுத் திரு ந்தார்  . அதன் பின்   ரஜி னியின்  மகளாக   கபாலி   ப டத்தில்   நடித் திருந்தார் .  ஆனால்   தற்போ தும்   முன் னணி   அந்தஸ் தை   பெற   முடியா மல்   இருந்து   வரு கிறார் .

 

 

அஞ்சலி   அங்கா டித்  தெரு   படத் தின்   மூலம் நல்ல   வரவேற் பை  பெற்ற   இவர்   அடு த்து   கற்றது தமிழ்   போன்ற சில   படங்க ளில்   நடி த்து  13   ஆண்டுக ளாக   இருந்து   வந்தா லும்   த ற்போதும்   முன்ன ணி   நடிகை    அந்த ஸ்தை   பெ றாமல்   வாய்ப் புக்காக   காத் துக்   கொண் டிருக் கிறார்  .

 

 

ஸ்ரீ   திவ்யா   வருத்த ப்படாத   வாலி பர்   சங்கம்  படத்தின்   மூலம்   மிகப்பெ ரிய   அளவி ற்கு   பிரபல மான வர்  . முதல்   படத்தி லேயே   பிரபலத் தை   பெற்ற   பின் னும்   சில   படங்க ளில்   நடித் தார்  . ஆனால் இரவு   பா ர்ட்டி ,  குடி என   பேரை  கெடுத்து க்கொண்டு  ஒது ங்கி   இருக்கி றார்  இவர்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.