நடிகை யின் பிறந் தநாளை முன் னிட்டு நடி கைக்கு கோவில் கட்டி கொண்டா டிய ரசிக ர்கள் .!! குஷ்பூ அடு த்து அந்த அங்கீ காரத்தை பெற்ற நடிகை .!! இணை யத்தில் வைர லாகும் புகைப்ப டங்கள் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக   இருந் தவர்    நடிகை   குஷ்பூ  . இவர் அந்த காலகட் டத்தில்  கொடி கட்டி   பற ந்த  நடி கை .  மேலும் பல   இளைஞ ர்களை   கவர்ந்த தார்.    இவ ருக்கு   அந்த கால   இளைஞ ர்கள்   கோவில்  கட்டி யது   அந்த சம யத்தில்   மிகப்பெ ரும்   பேச் சாக   இ ருந்து   வந் தது .

 

 

அதன்  பின்  எந்த வருடம்   இது போன்று   ரசிக ர்கள்   செய் தது   கிடை யாது .  ஆனால்   தற் போது  ஒரு   நடிகை க்கு   பிறந்த நாள்   முன்னி ட்டு   பல   வருடங் களுக் கு  பிறகு மீண்டும்   கோயி ல்   கட்டி   இரு க்கிறார் கள்  . அந்த நடிகை   வேறு யாரும்   இல் லை   நடிகை   சம ந்தா   தான் .

 

 

சமந்தா  தென்னி ந்திய    சி னிமாவி ல்   பிரபல   நடி கை .  நயன்தா ராவுக்கு   அடுத்து   சமந்தா  தான்   தென்னிந் திய   சினி மாவை   ஆட்சி செய்து   வருகிறா ர்.   இந்த நிலையில்   சமந்தா விற்கு   ஆந்திரா வில்   உள்ள   ரசிகர்   தனது   வீட்டில்   கோ யில்   கட்டி உள்ள   புகைப் படம்    இணை யத் தில்   வெளி யாகி   இருக் கி  றது .

 

 

அதை  பார்த்த  பலரும்   ஆச்சரி யப்ப ட்டு   இருக் கிறார் கள் .  மேலும் அந்த  கோவி லில்   சமந்தா வின்   சிலை யையும்   அவர்  வைத்தி ருக்கி றார்  . பிறந்த நாளான   இன்று அந்த   கோவிலு க்கு   திறப்பு விழா நடத்தி   அவரு டைய   ரசிகர் கள்   கொண் டாடி   வருகி றார்க ள்  .

 

 

சமந் தா   ஒரு   அமை ப்பை   ஏற்படு த்தி  பல் வேறு   சமூக   சேவைக ளையும்   செய்து   வருகி றாராம்  . அவற் றை   பா ராற்றும்   விதமாக த்தான்   தற் போது   இந்த   கோவிலை   கட்டியி ருப்ப தாக    கூறியி ருக்கிறா ர்கள் .  மேலும் சமத்தாவை   சந்திக் கும்   வாய்ப்பு தனக்கு   கிடைக் கவில் லை  என   வருத்த த்துடன்   கூறி யிருக் கிறார் .

 

 

மேலும்  இந்த   கோவில்   கட்டி ய   செ யலுக்கு   சமந் தாவை  சந்திப் பார்   என்றும்    தற்போது   சொல் லப்பட்டு  வருகி றது .  சமந்தா வின்   சந்தன நிற   சிலை யை   தத்துரூப மாக   வடிவமை த்து   அதில் வைத்து   இருக் கிறார்க ள்  .  இந்த   புகை  ப்படம்    தற்போ து   வை ரலாகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.