வளர்த்து விட்ட இயக்கு னரையே அசிங் கப்ப டுத்திய கவுண் டமணி .!! பணத் தாசையில் நன் றியை மறந்த கொ டுமை. !! பணத் தாசை யாரை தான் வி ட்டது.!!

0

தமிழ்   சினிமாவி ன்   பிரபல   கா மெடி   நடி கராக   இருந் தவர்   தான்   கவுண் டமணி .  நகை ச்சுவை   மன்ன னாக   இருந் து   வந்தவ ர்   இவர் .  இவரை   ஆரம்ப   காலத் தில்  தொடர் ச்சியா க   ப டங்களி ல்   நடி க்க   வைத் த  இயக்குன ருக்கு   நன்றி   இல் லாமல்   பண த்தின்   ஆசை யில்   நட ந் து   கொ ண்டிருக்கி றார்   கவுண்  டமணி .

 

 

அந்த   இயக் குனர்   வேறு யாரும் இல்லை   இயக் குனர்   கங் கை   அமர ன்   தான் .  பாடலா சிரியர் ,   இசைய மைப்பாள ர்  ,  இயக் குனர்  என  பன்மு கத்தன் மை   கொண் டவர்  இவர்.   20  படங்க ளுக்கு   மேல்  இய க்கி  இரு க்கும் இவர்   படங்க ளில்   கண்டி ப்பாக   கவுண்ட மணி   நடி க்க   வைத் திருவா ர் .

 

 

அந்த   வகை யில்   கரகாட் டக்கா ரன்,   வில்லுப் பாட் டுக்காரன் ,  கோயில்  கா ளை   என   தொட ர்ந்து   க வுண் டமணி   இவர்   படங்க ளில்   நடித் தார் .  கோயில் காளை   படத் தில்  கங்கை  அமரன்   பணக் கஷ்டம்   இருந்தி ருக்கி றது  . அத னால்   அனைவ ருக்கும்  சம்பளத் தை   குறைத்துக்   கொடு த்திரு க்கிறார் .

 

 

இதை  தெரி ந்து   கொண் ட   கவுண் டமணி   என்னுடை ய   சம்பளத் தை   கொடு த்து   வி டுங்கள்   பிறகு   நடிக்கி றே ன்  என   பிரச் சனை  செய் திருக்கிறா ர் .  அவரு ம்  பாதி  சம்பள த்தை  கொடு த்து  விட்டு   டப்பி ங்  பேச   சொ ல்லி   இருக் கிறார்  .  முழு  பணத் தை   கொடு த்தால்  தான்  டப் பிங்   வரு வேன்  என   உதவி யாளரி டம்   கூறிவி ட்டாராம் .

 

 

பின்  எப்படி யோ   படத்தை  வெளியி ட் டு  அதில்   வந்த   லாபத் தை   வைத்து   அனை வரது   சம்பளத் தை யும்   கொடுத்தி ருக்கி றார்  இயக்கு னர் .  அதன் பின் இதைக்   கேள்விப் பட்ட   கங்கை அமரன்   மிக வும்   கஷ்டப் பட்டு   இருக் கிறார் .  என்னு டைய   படங் களில்   தொடர் ந்து   அவரை   நடி க்க   வைத் தேன் .

 

 

ஆனால்  அதை எல்லாம்   மற ந்து   கொ ஞ்சம்   கூட  நன்றி   இல்லா மல்   என்னை   அசிங்கப்ப டுத்தி  மிகவும்   வருத்த த்துட ன்   கூறி யிருக் கிறார்  . இவ் வாறு   அவர்  பேட் டியில்   கூறியி ருக்கி றார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.