80 கால கட்ட த்தில் இருந்து தற் போது வரை கமல் காத லித்து கழட்டி விட்டு நடிகைக ளின் லிஸ்ட் .! இந்த நடி கைகள் எல் லாம் இருக் கிறா ர்களா .? முழு வி வரம் உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிக ராக   இருப் பவர்  கமல் ஹாசன்  . இவர்   தற் போது   இந்தி யன்  2   திரைப் படத் தில்   நடித் து   வருகி றார்  .  கமல் ஹாசன்   என்றா லே  கிசுகிசு என்பது   அ னைவ ருக்கு ம்   தெரியும் .

 

 

இவர்   ஆ ரம்ப   காலக ட்ட த்தி ல்   இருந்து   நடிகைக ளுடன்   நெருக்கமா க   இரு ந்து   வருகி றார்  . இவர் இதில்   குறிப் பாக   சில   நடிகை களிட ம்   இவர்   திரும ணம்   மற் றும்   காதல்   வலை யில்   சிக்கியி ருந்திரு க்கிறா ர்  . முதல் நடிகை   ஸ்ரீ வித்யா .

 

 

அபூர்வ   ராகங் கள்   படத் தின்  போது   இருவ ரும்   காதலி த்து  பின்   பிரிந் து   இருக்கி றார்கள் .   பின்   நடிகை   வாணி   கணப தி  . 1 978   ஆம் ஆண்டில்    திரும ணம்   செய்து   இருக்கி றார் கள்  . அதன் பின்  10   ஆண் டுகள்   கழி த்து   இரு வ ரும்   விவா கரத்து   பெற்று   பிரி ந்தி ருக்கி றார்க ள் .

 

 

பின்   சரிக் கா வை   கமல்  காதலி த்து  திரும ணம்   செய் து   கொண் டார் .  இவர்க ளுக்கு   பிறந்த மகள்  தா ன்   ஸ்ருதிஹா சன் .  அதன்பின்   இருவ ரும்   பிரி ந்து   விட்ட னர்.   அதன் பின்   பம்ம ல்   கே   சம்பந் தம்     சமய த்தில்   நடிகை   சிம் ரன்   உடனு ம்   காத லில்   இரு ந்து   இருக் கிறா ர் .

 

 

கடைசி யாக  தான்   நடி கை   கௌதமி யுடன்   திரும ணம்  செய்து   கொள் ளாமல்   பல  ஆண் டுகள்   ஒன்றா க   வா ழ்ந்து   வந் தார்  .   நடிகை   ஆண் ட்ரியா  மற்று ம்   பூஜா   கு மாருடன்   படங்க ளி ல்   முத்த  காட்சி கள்  , நிஜ   வா  ழ்க்கை யிலும்    தனி யாக   சந்தி ப்பது  போன்ற பல   வேலைக ளை   கமல்  செய் து   வந்தி ருக் கிறார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.