நடி கர் தனுஷின் காதல் வலை யில் சிக்கிய நடி கைகள்.!! தனு ஷால் விவாக ரத்து பெற்று தனி யாக வாழும் நடிகை களின் லிஸ்ட்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிக ர்   தனுஷ் .  தற்போது   கேப்ட ன்   மில்ல ர்   திரைப்படத் தில்   நடித் து   வருகி றார்  . இந்த திரைப்படம்   தீபாவளி அன்று   வெளி யாக   இருக்கிற து .   தனுஷ் பல  நடிகைகளு டன்   கிசு கிசுவில் சிக்கி   வந்தி ருக்கி றா ர்.

 

 

சிம்பு வை   போ ன்று   இவரும்    நடிகை களிடம்   கிசுகி சுவில்   சிக்கு வது   வழக் கம்  .  முத லில்  3    சமயத் தில்   இவருடை ய   மனைவி  இயக் குன ராக   இரு ந்திருந் தாலும்   ஸ்ருதி ஹாச னுடன்   காதல்  வலையில்   விழுந் ததாக   அந்த   சமய த்தில்   பெரும்   பேச்சு   இருந்தது .

 

 

அதன் பின்   இரு வரும்   பிரி ந்து   வி ட்டனர்  . அதன் பின்   நயன்தா ராவுட ன்   தொடர் ந்து   திரை ப்படங் களில்   நடி த்து   வந்தா ர் .  நயன்தா ரா   சி ம்பு  ,  பிரபு தேவா  என   இருந்து  வந்த   நிலை யில்   தனுஷ்  உட னு ம்   சில   கால ம்   சிக்கி னார். 

 

 

மேலும்  நடிகை   சம ந்தா   தனுஷ் உடன்  இணை ந்து   நெருக்க மாக   ந   டித்த தால்தான்   விவா கரத்து   பெற் றா ர்   எ னவு ம்   தற் போது   வரை   சிலர் கூறி வருகிறா ர்கள்.   மற்றொரு   விவாகர த்தானவ ர்   விஜய் டிவி   பிரப லம்   டிடி  .

 

 

பின்   அமலா பால்   அதே   நிலை தான். விஐபி   பட த்தில்   நெருக் கமாக   இரு ந் து   வந்த தால்  தான்   அமலா பால்   தன்னு டைய   கண வர்  விஜயை  விவா கரத்து   செ ய்தார்  என்று   சொல் லப்பட் டிருந் தது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.