சூரி மட் டும் தான் ஹீரோ வாக நடிப் பாரா.? நானும் நடிப் பேன்.!! ஃபர் ஸ்ட் லுக் போஸ் டர் வெளி யிட்டு ரசிகர்க ளுக்கு ஷாக் கொ டுத்த காமெடி நடிகர் .!! இவரும் இப்படி இறங் கிட்டாரா.?

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல   காமெ டி   நடிகரா க   இருந்த வர்   சூரி  . இவர்   திடீரெ ன   ஹீரோ   அவ தாரம்   எடுத் து   விடுத லை   திரைப் படத்தி ல்   கதையி ன்   நாயக னாக   நடித் தார் .  இந்த   பட த்தின்   மீது   மிகப்பெ ரிய   எதிர்பார் ப்பு  இரு ந்தது .

 

 

கார ணம்   படத்தின்    இயக்கு னர்   வெற்றி மாற ன் .  அ தனால்   படம்   வெளி யாகி   மிகப் பெரிய   வெற்றி யை   கொடு த்தது .  அதை   தொட ர்ந்து   சூ ரி  தற் போது   ஏழு   கடல்   ஏழும லை   மற்று ம்   சில   திரைப்பட ங்களி ல்   ஹீரோ வாக   கமி ட்டாகி   வருகி றார் .

 

 

மேலும்  அவரது   மார்க்கெ ட்   உயர் ந்து விட்டது .  இந்த   நிலையி ல்   பல   காமெ டி   நடிக ர்களும்   ஹீரோ வாக   நடி த்து   வருகி றார் கள்.   அந்த   நிலையி ல்   ஹீரோ  வாக நடித்து   வரு பவர்   தான்   காமெ டி   ந  டிக ர்   சதீஷ்  . இவர்   நாய் சேகர் என்ற   திரைப்பட த்தில்   ஹீ ரோவாக   நடி த்தார் .

 

 

அந்த   திரைப் படம்   ஓ  ரளவுக்கு   நல்ல   வர வேற்பு   கொடு த்தது.   அதை   தொடர் ந்து   மீண் டும்  ஒரு   புதிய  படத் தில்   அவர்   ஹீரோ வாக   ந டித்து   இருக் கிறா ராம்.    சதீஷ்    ந டிக்கும்   திரை ப்பட த்தி ன்   டைட்டி ல்   போ ஸ்டர்   சற்று முன்   வெளி யா கி   இணையத ளத்தில்   வைர லாகி   கொ ண்டு   இருக்கி றது .

 

 

இந்த   படத்தி ற் கு  வித்தை க்காரன்   என்று   டைட் டில்   வைக் கப்ப ட்டிருக் கிறது .  இதில்  சதீஷ்,    சிம்ரன்   குப் தா ,   ஆனந் தராஜ்   போன்ற   பி ரபல ங்க ள்    இருக்கிறா ர்களாம்  . மேலும்   படத் தின்   பட ப்பிடிப்பு   விரை வி ல்   தொ டங்க   இருக்கி றதா ம் .

 

 

 

மே லும்   பல   காமெ டி   நடிகர் களும்  தற்போ து   ஹீரோ வாக  ந டிக்க   தொடங்கி விட்ட தால்   மீண் டும்   காமெடி க்கு  பஞ் சம்   ஏற்ப ட்டு   இருக் கிறது  . இதிலும் சூரி  தவிர   மற்றவ ர்கள்  ஹீரோ வாக   நிலைப் பார்க ளா   என்ற  கேள்  வியும்   எழுந்தி ருக்கிறது  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.