தொடர் தோ ல்வி நடிக ருக்காக விஜய் செய் ய போகும் மிகப் பெரிய உதவி..! அது வும் இன்ஸ்டா கிராமில்.! இன்ஸ் டாகிராம் கண க்கு தொட ங்கியது இதற்கு த்தானா .? ரசிக ருக்கு காத்திரு க்கும் அதி ர்ச்சி.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்  பிரபல நடிகர்   விஜய்  . இவர்   தற் போது   லியோ   படத்தி ல்   நடித்து   வருகி றார்  . மேலும்   பல   வருடங்க ளாக வே   தொடர் தோல்வி   திரை ப்படங்க ளை    கொ டுத்து   வ ரும்   நடிகர்   ஒருவரு க்கு   விஜய்   தற் போது  ஒரு உதவி   செய் ய   இரு க்கி றார்  .

 

 

அந்த   நடிகர் வேறு யாரும்   இல்லை   நடி கர்   விஷால்   தான்  . இவர் பல   வருடங் களாக   ஒரு   வெற்றி   திரை ப்பட த்தை   கொ டுக்க  போ ராடி   வருகி றார்  . லத்தி   திரை ப்படம்   தோல் வியை  கொடு த்தது.   இப்ப டியே   தோல் வியால்     அவருடைய சினிமா கரியர்   முடிவு க்கு   வரும்   நிலை யில்   வந்திரு க்கி றது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   விஷால்   நடிப் பில்   கடை சியாக   வெளி யான  படங் கள்   எது வும்   வெற்றி யை  கொடுக் கவில் லை  .  மேலும் இவர்   படப்பி டிப்பில்   கலந் து   கொள்ளா மல்   இருப் பது   தயாரிப் பாளர்க ளுட ன்   பிரச்ச னை  எ ன   பல  பிரச்சனை களை யும்   செய் து   வருகி றார் .

 

 

அடு த்து   வெளி யாக   இருக் கும்   திரை ப்படம்  தான்   மார்க்   ஆண் டனி  . இந்த படத்திற்கா கத்தான்   விஜய்  ஒரு   விஷய த்தை   செய் ய   இருக் கிறார் .  அதா வது  விஷால்   தூக்கி விட   வேண் டும்   என்பத ற்காக   பட   டீச ரை    விஜய்   சமூ க   வலைதள   பக்கத் தில்   வெ ளியிட   இரு க்கிறா ராம் .

 

 

சமீபத்தில் தான்   இன்ஸ் டாகிரா ம்   கணக் கை   தொடங்கி னார் .  இது பெரிய   வைர லாக   மாறி யது.   தற்போது அதில்   விஷா லின்   மார்க்  அன் டணி   ட்ரெ ய்லர்   வெளியி டுவார்   என   தற்போ து   தகவ ல்   வெளி யாகி   இருக்கி றது  . இதனால்  பல   ரசிகர்க ளும்   அதற் காக   காத்தி ருக்கிறா ர்கள்.

 

 

மேலும்   விஷா லுக்கு   இந்த படம்  பெரிய   திருப்பு முனை யாக   அமை யு ம்   என்று ம்   விஜய்   நம்பு கிறா ராம்  . அதனால் இந்த   உதவி யை   செய்ய   முன்வ ந்திருக் கிறார்  .  இரு வரும்  சந்தி த்து   தற்போ து    பேச்சு வார்த் தை   நட த்தி   இருக் கிறார்க ள்   .   

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.