குக் வித் கோமா ளி நிகழ் ச்சியில் வைல் ட் கார்டு போட் டியா ளராக களமி றங்கும் பிரபல அஜித் பட நடிகை .!! இந்த நடிகை குக் கா? என ஷாக் கான ரசிக ர்கள்.!!

0

விஜய்  டிவி யில்   பிரபலமா ன   நிகழ்ச் சிகளி ல்   ஒன்று தான்   குக் வித்  கோமாளி . இதில்   நான் காவது   சீசன்   பாதி  முடிந்து   விட் டது .  இதில் கடந்த   வா ரம்   அனை வரின்  ஃபேவ ரிட்   ஆக   இ ருந்த  ஷெரி ன்   வெளி யேற்ற ப்பட்டா ர் .

 

 

இவ ரின்   வெளி யேற்ற ம்   பல   ரசிகர்க ளுக் கும்   சிறிது   வருத்த த்தை   கொ டுத்தது .  மேலும்   கண்டிப்பா க   வை ல்ட் கார்ட்  மூலம்   மீண்டும்   வருவே ன்   என கூறி   இருந்தி ருக் கிறார் .  இ ந்த   நிலை யில்   கிட்டத்த ட்ட   போட்டியா ளர் கள்   மிகவும்   குறை வாக   மாறி   விட்ட னர் .

 

 

 

இந்த   நிலை யில்   போ ட்டியாள ராக  புது   போட்டி யாளர்க ளை   கொண்டு  வர  குழு   திட்டமி ட்டு   இருக்கி றதாம் .  அந்த  வகை யில்   தற் போது  இ ந்த   சீச னில்  முதல்   முறை யாக  வை ல்ட்   கார்ட்   இரு க்க   போவ தாக   சொல்லப் படுகி றது .

 

 

அது வும்   பிரபல   நடிகை யாக   இரு ந்த   கிரன்  போட்டி யாள ராக  வருவ தாக   சொல்ல ப்படு கிறது  .  அதா வது   கிரண்   என்று   சொல்ல ப்பட்டிரு க்கிற து  . அவர் கள்   நடிகை  கிர னை   குறிப்பிட் டு   இருக் கிறார் களா ?

 

 

அல் லது  கலை   இயக் குனர்   கிரண்   என்பவ ரை   குறிப்பி டுகிறா ர்களா?    என் பது  தெரிய வில்லை  .  மொத் தத் தில்   இந்த   வாரம்  அல்ல து   அடுத்த   வாரம்   இரண் டு  வாரத்தி ற்குள்   வை ல்ட்   கார் ட்   போட் டியா ளர்   என் ட்ரி   உறுதி யாகி   இரு க்கி றது .

 

 

இந்த   தகவ ல்கள்  த ற்போது  வெளியா கி  இருக் கிறது .  இது  தற் போது   இணைய த்தில்  வைரலாகி   கொண் டிருக் கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.