சிம்பு காத லித்து கழட்டி விட்ட நடிகை களின் லிஸ்ட் .!! லிஸ் டில் இந்த நடிகை கள் எல் லாம் இருக் கிறா ர்களா. ? புகைப்ப டங்கள் உள்ளே.!!

0

பிரபல   ந டிகர்   சிம்பு   இவர்  பல   பிரச்சினை களை   கடந் து  தற் போது   கம் பேக்  கொ டுத்து   மா நாடு,    வெந்து   தணி ந்தது   காடு  ,  பத்து தல  என   வெற்றி  திரைப்ப டங்களை   கொடு த்து   வருகி றார் .

 

 

ஆனால்  இன் றும்   அவர்   திரும ணம்   செய்யா மல்   இ ருந்து  வரு கிறா ர் .  இவர் பல பெண்க ளை   நடிகை களை   காதலி த்து   பி  ரேக்   அப் செய்து   இருக் கிறார்  . அதன் லிஸ்ட்   தற் போது   இணை யத்தில்   வெளி யாகி   இருக்கி றது  .

 

 

அதா வது  இவர்   முத லில்   வல் லவன்   சமயத் தில்   நடிகை  நயன்தா ராவை   காதலித் தார் .  இருவ ரு ம்   நெருக் கமாக  இருக் கும்   பு கைப்ப டங்கள்   முத் தம்   கொடுக் கும்   புகைப்ப டங்கள்   இணைய த்தில்   வெளியாகிய   வண்ண ம்   இருந்த து .

 

 

ஆனால்  இரு வரும்   பிரேக் அப்  செய்து விட்ட னர்  . உடனடியா க வே   நடிகை   ஹன்சி காவை   காதலித் தார்  . இருவரு மே   காதலி த்து    ஹன் சிகா   உ டனும்   பிரேக்  அப்  செய்து   பி ரிந்து   விட் டார் .

 

 

ஆண்ட்ரி யா வை   காதலி க்கி றார்  என்ற   பேச்சும்   இரு ந்து   வந் தது  .  ஜீ தமிழ் சேர்ந்த   ஸ்ரீநிதி  .  மேலும்    ரஜினி காந் தின்   மகள்   ஐஸ்வ ர்யா  ரஜினி காந்த் .  தற்போது   ஈஸ் வரன்  நடி கை   நித்தி   அகர் வாலை   காதலிக் கிறார்  என்று  சொல்லப் பட்டு   வருகி றது .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.