மே க்கப் இல் லாமல் தமிழ் சினிமா வின் பிரபல நடிகைக ளின் புகைப் பட ங்கள் .!! பலரை யும் ஷாக் ஆ க வை க்கும் புகை ப்படங்கள் உள்ளே.!!

0

சினிமா வை பொ றுத்த   வரை யில்   நடிக ர்   நடி கைகள்  என   அனை வருமே    மேக் கப்   போட்டு   தான்   திரை யின்   முன்   வந்து   நடிப் பா ர்கள் .

 

 

இதில்   நடிக ர்களை  விட   நடிகை கள்   முழுவது மாக  தனது   தோற்றத் தையே   மாற்றி   நிறத் தையே   மாற்றி   அளவு க்கு   மேக்க ப்   போட்டு   வரு வார்க ள் .  குறிப்பாக  பல   முன் னணி   ந டிகைகளாக   இருக்கு ம்   நய ன்தாரா ,  சமந்தா .

 

 

அனு ஷ்கா ,  நஸ்ரி யா ,  திரிஷா என   அனைவரு மே   மேக்க ப்   மூலம்  தான்   தங்க ளை   மிகவு ம்   மிளி ரும்  அழகில்   காட்டி க்   கொள் கிறார் கள் .

 

 

இப்படி   இரு க்கும்  நடிகை கள்   மேக்க ப்  இல்லா மல்  எப்படித் தான்   இரு ப்பார்கள்   என்ற  கேள்வி  பல ருக்கும்   இரு க்கும்.   தற் போ து   இவர்களு டைய   மேக்க ப் இல்லாத   புகைப்ப டங்க ள்   இணைய த்தில்   வைரல் ஆகி கொண்டு   இ ரு க்கி றது.

 

 

 

இதை  பார் த்த   ரசிகர் கள்   பலரும்  மேக்க ப்   இல்லா மல்   உள் ளூர்   அழகிய விட மோச மாக   இரு க்கிறார் கள்  என   கமெ ண்ட்   செய்து   வருகி றா ர்கள்.  புகைப்படங்கள் இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.