நான் சினிமா வை விட்டு விலக கார ணமே இது தான். !! என் னால் சராச ரியாக வாழவே முடிய வில்லை .!! முதல் முறை யாக மனம் திற ந்து பேசிய நடிகை அபி ராமி .!! இவரே இப்படி சொல் லிட்டாரு.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக   வலம்   வந்து  கொண்டிரு ந்த   ஒருவர் தான்   நடிகை   அபி ராமி  .  தமிழ்   மட்டு மின்றி   தெ லுங்கு,    மலையா ளம்  ,   கன்னடம்  என   அனை த்து   மொழிக ளிலு ம்   வெற்றி   திரைப் பட ங்களில்   நடித் தவர் .

 

 

மிகவும்   கு றுகிய   வயதிலே யே   சினிமா   துறைக் கு  வந்து   இளம்   வயதி ல்   முன் னணி   ந டிகை க   கொதி கட்டி   பறந்த வர் .  கமல்ஹா சன்   விரு மாண்டி   படத் தில்   கதாநாய கியாக   நடித் து  பெரும ளவுக்கு   ரசிக ர்களை   கவர்ந் தவர் .

 

 

 

அதை  தொடர்ந் து    நல்ல  நல்ல   படங் களில்   நடித் தவர்    திடீ ரென   சினிமா வை   விட்டு  விலகி   விட் டார்.   10 வருடம்   சினிமா   து றையி ல்   தலை   காட்டா மலே   இரு ந்து   மீண் டும்   நடிக்க  வந்து  தற் போது  பல  மொழி களில்  துணை   நடி கையாக   நடித்து   வ  ருகி றார் .

 

 

கடைசி யாக  கூட   மாதவனி ன்  மாறா  படத் தில்  ஒரு   கதாபா த்திரத் தில்   நடித்தி ருந் தார் .  10 வருடம்   சினிமா வில்   இரு ந்து   வில கிய   கார ணம்   என்ன என   தற் போது  இவர்   சமீபத் தை   பேட்டி  ஒ ன்று   கூறி யிருக் கிறார்  . அதா வது  என்னு  டைய    வாழ்க்கை யை  என்னா ல்   முழுமை யாக   அனுபவி க்க   முடிய வில்லை. 

 

 

15  வய தில்   நடிக்க   வந் தேன் .  பள்ளி   படிப் பை   கூட  நான்   ச ரியாக   முடிக்க வில்லை .  21 வயதில்   தொடர்ச் சியாக   வேலை  செய்து   கொண் டிரு ந்தேன் .  அதனால்  சரா சரி   பெண் ணாக   வாழ  முடி  யாமல்   போய்வி ட்டது  . அதனை   நிறை வேற்ற  தான்   சினிமாவி ல்   இருந் து   விலகி னேன் .

 

 

தற் போது  நான்  அதை   நினை த்து   வருந் தவில் லை.   நிம்மதி யாக  தான்   இருக் கிறேன்  . அந்த   இடைவெ ளியை   நான்   யோசி த்து  தான்   செய்தே ன்.   எனக் கு   அர்த்த மே   கிடை யாது  என  இவர்   தற் போது   கூறி   இருக்கி றார் .  இவரின்  பேட்டி   தற்போது   இணை யத்தி ல்   வைரல்   ஆகிக் கொண்டிரு க்கிற து .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.