கேப் டன் மில் லர் ஷூட் டிங் ஸ்பா ட்டில் நட ந்த பய ங்கர குண்டு வெடி ப்பு .!! உடன டியாக படப் பிடிப்பை நிறு த்திய பட க்குழு .!! வெளி யான வீடியோ உள் ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரப ல   ந டிகர்   தனுஷ்  . இவர்   தற் போது   கேப் டன்   மில் லர்   திரைப்பட த்தில்   பிஸி யா க   நடி த்து   வருகி றார்.   இந்த   பட த்தை   அருண்   மாதேஸ் வரன்   இயக் குகிறா ர்  .  இந்த   படத்தின்   மீது   மிகப்பெ ரிய   எதிர் பார்ப்பு இரு ந்து  வரு கிறது .

 

 

பிரிய ங்கா  மோகன்  ,  சிவராஜ்  குமார்   போன்ற   பல   நடிக ர்கள்   நடித் து   வருகி றார்கள்  . மேலும்  இந்த  படம்   1930   கால கட்டத் தில்   நட ந்த   சம்ப வத்தை   மைய மாக   வைத் து  எடுக்க ப்ப ட்டு   வருகி றது .  மேலும்   பட ம்   பிரமா ண்ட மாக   உரு வாகி   வரு கிறது.

 

 

படத் தின்   ரிலீஸ்   தீபா வளி   என்று   சொல் லப்ப டுகிறது  . தற்போ து   திருநெல் வேலி   மாவட் டத்தில்   உள்ள   முண்டன்   துறை யில்   கே ப்டன்    மில்லர்    திரைப்பட த்தின்   ஷூ ட்டிங்   மிகவு ம்   வேக மாக   நட ந்து   வருகி றது .

 

 

மேலும்  அங்கு  சில   சண்டை   காட்சி கள்   உருவாக் கப்பட்டு ள்ளது .  பய ங்கர  டம்மி  குண்டு  வெடி ப்பு  ,  தீ   என   சில   காட்சிக ளை   எடுத் திருக் கிறா ர்கள்  . இது மிகப் பெரிய   சத்தத் தை   எழுப் பி   இரு க்கி றது .

 

 

 

மேலும்  இதுபோ ன்ற   காட்சி கள்   எடுப்ப தால்   விலங்கு களை   அச்ச த்தின்   வகை யில்   இருப் பதாக  புகார்   அளித்தி ருக்கி றது .  இத னால்  முறை யாக  அனு மதி   பெறா மல்   இது   போ ன்ற  காட்சி களை   எ டுப்ப தால்    மா வட்ட   ஆட் சியர்   படப்பி டிப்பை    நிறுத்து மாறு   சொ ல்லி   இருக் கிறார்.

 

 

இத னால்   ஷூட்டிங்    நிறுத் தப்ப ட்டு   இருக்கி றது .  அடுத்து    ஷூட் டிங்  எங்கு   தொடங் கும்   என   தற்போ து   தெரிய வில் லை.   இது   தற்போ து   இ ணையத்தி ல்   வைரல்   ஆகிக் கொண்டி ருக்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.