கில்லி விஜ யின் தங்கை புவ னவா இது.? 33 வயதா கியும் திரும ணம் செய்யா மல் இருந்து வரும் கில்லி ஜெனி ஃபர் .!! வைர லாகும் லேட் டஸ்ட் புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினி மாவி ன்   பிரபல   நடிகர்   விஜய்  . இவர்   நடிப் பில்   இன்று  வரை   கொண்டா டப்படும்  ஒரு   திரைப் படம்   என்றா ல்   அது   கில்லி   திரைப்ப டம்   தான் . அந்த   பட த்தில்   அவருக் கு   த ங்கையா க   நடித் தவர்  தான்   நடி கை   ஜெ னிஃபர் .

 

 

இவர்  நடி கர்   விஜயுட ன்   சேர் ந்து   அடிக் கும்   காமெ டிகள்   தற் போது   வரை  பலரு க்கும்   ஃபே வரட்   ஒ ன்றாக   இருந் து   வரு கிறது .  ஆனால் இன்றும்   இவரை   கில்லி  புவ னா   என் றால்   தான்   பலருக்கு ம்   தெரியு ம் .  அந்த   அள விற்கு   அந்த   கதா பாத்திரத் தில்   சிறப்பாக   நடித்தி ருந் தார்.

 

 

ஆனால்  தற்போ து   இவ ருக்கு   30 வயதுக்கு   வயது க்கு  மேல் ஆகி   இருக்கி றது .  இவர்   மேக் கப்   ஆர்ட் டிஸ்ட்   ஆக   ப ணி யாற்று வது   மட்டுமி ன்றி  சில   பிசி னஸ்   கலை யும்  செய்து  வரு கிறார் .

 

 

மேலும்  இவர்   வளர் ந்த   பின் ஒரு சில   திரைப்படங் களி ல்   நடித்தி ருக் கிறார் .  ஆனால் அந்த   திரை ப்படங் கள்   இவரு க்கு   கை   கொடு க்கவில் லை.   தற்போது இவருக் கு   33   வயதா கியு ம்   திரும ணம்   செய்து   கொள் ளாமல்   இரு ந்து   வரு கிறார் .

 

 

மேலு ம்   இவ ரின்  தற்போ தைய   புகைப்ப டங்க ளை  பார் த்த   ப லரும்   அவரா இது   என  ஷாக் ஆகி   இரு க்கி றார்கள்  .  இணைய த்தில்   வைர லாகி   கொண் டிருக் கும்   இவரு டைய   லேட்ட ஸ்ட்   புகைப் படங் கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.