புன் னகை அரசி நடி கை சினே காவின் பலரும் பார்த் திராத திருமண புகைப் படங்கள் .!! தற் போது திடீரென வைர லாகும் இவரு டைய புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக   இரு ப்பவர்  தான்   நடிகை   சினே கா .  இவர்   முன் னணி   நடிகை யாக   இருந்தவ ர் .  தமிழில்   என்னவ ளே  , ஆனந் தம் ,  பம்மல்  கே  சம்ப ந்தம்,   பு ன்னகை   தேசம்   போன்ற   ஆரம்ப கால  நல்ல   திரைப்பட ங்களில்   நடி த்து   வந் தார் .

 

 

அதன்  பின்  வசீ கரா ,  ஆட்டோ கிராப்  , புதுப்பேட் டை ,  பள்ளிக் கூடம் ,  பிரி வோம்  சந்திப் போம் ,   பாண்டி,    சிலம் பாட்டம்  போன்ற   திரைப்பட ங்க ளில்   நடித்தா ர் .  பின் வசூல் ராஜா   எம்பி பிஎஸ்   படத் தில்   கம லுட ன்   இணைந் து   நடித்தி ருந்தா ர் .

 

 

 

ஆரம்பத் தில்   நல்ல வெற்றி   திரைப்ப டங்களை  கொடு த்து   வந்த வர்   ஒரு   கட்ட த்திற்கு  பின்   பெரிது ம்   படங்க ள்  வெற்றி   கொ டுக்க   முடி யவில்லை  . அதன் பின்னும் சில  திரைப் படங்க ளி ல்   சின்ன சின்ன  கதாபா த்திரங்க ளில்   நடி த் தார் .

 

 

ஆனால்   திரும ணத்திற் கு   பின்   பெரி தும்   படங்க ளில்   நடிக்க வில் லை .  குறி ப்பாக   கடைசி யாக   வேலை க்காரன்  ,   பட்டாசு  போன்ற சில   திரை ப்பட ங்கள்   மட்டும்   முக்கிய   கதா பாத்தி ரங் களில்   நடி த்தார் .

 

 

மேலும் நடிகர்   பிரசன்னா வை   காத லித்து   2012 ஆம் ஆண்டு   திருமண மும்   செய்து   கொண் டார்  . இவர்க ளுக்கு   ஒரு மகன்   மற் றும்   மகள்   இருக் கிறா ர்கள்.   இவர்க ளுடைய  சில   புகைப்பட ங்கள்  தற் போது   இணை யத்தி ல்   வைரல் ஆகி கொண் டிருக் கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.