நடிகை தமன் னாவின் காத லர் இவர் தானா .? பிரபல நடிகர் உடன் டேட் டிங் சென்ற தமன் னா .!! இணை யத்தில் வெளியா கி வைர லாகும் வீடி யோ உள்ளே.!!

0

தமிழ்   சினிமா     நடிகை   தம ன்னா .  தமிழில் பல   முன் னணி   நடிகர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக   நடித் து   விட் டார் .  தற்போது கூட   ஜெயிலர்   திரை ப்படத் தில்   ரஜினி யுடன்   நடித்து   வருகி றார் .

 

 

மேலும்  தமிழ்   படங்க ளிலும்   பிஸியா க   நடி த்த   நடி கை   தற் போது   ஹிந்தி யில்  அதிக   கவ னம்   செலு த்தி   வருகி றார்  . அங்கு பல   வெப்  தொட ர்கள்   பட ங்கள்  என பிசியாக   இரு ந்து   வரு கிறார் .

 

 

ஆனால்   இவரு க்கு  33  வய தை   கடந் த   நிலையி லும்   த ற்போது   வரை    திரும ணம்   செய்யா மல்   இருந் து   வ ந்திரு க்கி றார் .  அவ்வ ப்போது  அந்த   நடிக ருடன்   காதல்  இந்த   நடிக ருடன்   காதல் என சில  கிசு கிசு   வில்   சிக்கு வார்  . ஆனால் அத ற்கும்   அவர்   மறுப்பு   தெரிவித் திருக்கி றார் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   தம ன்னா   பிரப ல   ஹிந்தி  நடி கர்   ஒருவரு டன்   டேட்டிங் கில்   இருந்து   வருவ தாக   சொல்ல ப்ப டுகிறது.   அதா வது   ஹிந் தி   நடிக ர்   விஜய்   வர்மா வை   இவர்   காத லித்து   வருகி றார்  என   தற் போது   தகவ ல்   வெளி யாகி   இருக் கி றது .

 

 

அவர்  ஒரு   பார்ட் டியில்   ஜோடி யாக   முத் தம்   கொடுக் கும்   வீடியோ   இணை யத்தில்   வைர லான    பிறகும்   அவர் கள்   காதலை   வெளிப்ப டை யாக   ஒப்பு க்கொள்ளவி ல்லை .

 

 

இந்த   நிலை யில்   தற் போது   தம ன்னா   நடிகர்   விஜய்   வர்மாவுட ன்   டின் னர்   டேட் செய்தி ருக் கிறா ர்.    அப் போது   எடுக்க ப்ப ட்ட   வீடியோ   தற் போது   வைர லாகி   கொண்டு   இ ருக்கி றது  .  இதை  பிரபல   மீடியா க்கள்  கூட   இணை யத்தில்   பகி ர்ந்து   வருகிறா ர்கள் .

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

Leave A Reply

Your email address will not be published.