நிச்ச யம் முடிந் த கை யோடு நிறுத் தப்பட்ட நடிகை திரிஷா வின் திரு மணம். !! பல ரும் பார்த் திடாத அவரு டைய நிச்சயதா ர்த்த புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   நடிகை யாக   இருப் பவர்  நடிகை   திரி ஷா.   1 999 ஆம் ஆண்டு  மிஸ்  சென் னை   பட்டத் தை   பெற்ற வர்  இவர்.   அதன்பின்   ஜோடி திரைப்ப டத்தில்  சிறிய   கதா பாத்தி ரத்தில்   நடித் து   அறிமு கம்   ஆனார் .

 

 

பின்  மௌ னம்   பேசிய தே   தி ரைப்ப டத் தில்  முழு நேர   க தாநாயகி யாக   நடித் து   அறிமுக மானார் .   அதை தொடர்ந்து   சாமி  , கில்லி ,   ஆறு என  தொட ர்ந்து   தமிழ்   திரைப்பட ங்களில்  நடித் து   வெ ற்றி   கண் டார் .

 

 

பின்   அபியும்   நானும்  ,  விண்ணை த்தாண்டி   வருவா யா   போன்ற  திரைப்பட ங்களில்   நடித் தார் .  இப்படி   முன் னணி   நடி கையாக   வலம்  வந்து   கொண் டி ருந்த   இவர்  இடையில்  வெற் றியை   கொடுக்கவில்லை .

 

 

அ தை   தொட ர்ந்து   தற்போ து   பொன் னியின்   செல்வ ன்    குந்த வையாக   அனை வரும்   மன தையும்  வென் றார்.     தற்போது   இரண் டாம்   பாகம்   வெளி யாக   இருக்கி றது.

 

 

2015 ஆம் ஆண்டு  இவர்  வருண்   என்பவ ரை   நிச்ச யம்   செய்தா ர் .  அவர் ஒரு  தொழி லதிபர்  . ஆனால் அதே   வருட த்தில்   திரும ணம்   ஆகா மல்   நிச்ச யத்தோ டு அவரு டன்   இரு ந்து   பிரி ந்து   விட் டார் .  பலரும்   பார் த்திராத   அ வரு டைய   நிச்சய புகைப்ப டங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.