லலிதா வின் பாட் டுக்கு பாட்டு அப் துல் ஹமீதை ஞா பகம் இரு க்கா.? பல ரும் பார்த் திடாத இவரு டைய வைர லாகும் லேட் டஸ்ட் புகைப் படங்கள்.!!

0

லலிதா வின்   பாட்டு க்கு   பாட்டு   நிகழ்ச்சி   தொ குத்து   வழ ங்கி   பிரபல மானவர் தான் அப்துல்  ஹமீ து  . இவர்   இலங் கையை ச்  சேர்ந் தவர் .  வானொ லி   மேடை  நாடகம்   மற் றும்   திரைப் பட   நடிக ராக வும்   இருந் திருக் கிறார் .

 

 

இளம்   வய திலேயே   நிகழ்ச்சி களை   தொகு த்து   வழ ங்க   தொடங் கினா ர் .  அதன் மூலம்   இளை ஞர்   மன்ற த்தி ற்கும் ,  கல்வி   சேவை   நிகழ்ச்சிக ளுக் கும்  , நாடகம்   மற்றும்  குரல்   கொடுக் கவும்   இவ ருக் கு   வாய்ப் புகள்   அமை ந்த து .

 

 

மேலும்   இளம்   வயதி லேயே   வானொ லி   அறிவிப் பாள ராக  இ வர்   நிய மனம்   செய்யப் பட் டார் .  மேலும் செய்தி   வாசி ப்பாள ராக   வர்ண னையா ளராக   நிகழ் ச்சி   தயாரிப் பா ளராக  இவர்   இருந் திரு க்கிறா ர் .

 

 

மேலும்  லலிதா வின்   பாட்டு க் கு   பாட்டு   நிகழ்ச் சியின்   மூலம்   90  கால   கட்ட மக்க ளின்   இதயத் தை   வென் றவர்  . இவர்     நிகழ் ச்சியை போட்டி போட்டுக்   கொ ண்டு   அனை த்து   தொலை க்காட்சி களு ம்   ஒளி பரப்பி   வந் தனர் .

 

 

ஆனால்  90  கால   கட்டத் திற்கு  பின்   இவர் எந்த  ஒரு   நிகழ்ச் சியும்   தொ குத்  து   வழங்க வில்லை .  இவரு டைய  சில   புகைப்ப டங்க ள்   மட்டு ம்   தற்போ து   இணை யத்தில்   வெளி யாகி   வைர லாகி  கொண் டு   இருக்கி றது  .அந்த   புகைப் பட ங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.