திருமண மான ஒரே வருட த்தில் பி ரபல நடிகர் தற் கொலை செய்து மர ணம்.!! அதிர்ச் சியில் ஒட்டு மொத்த திரையு லகம் .!! வருத் தத்தில் ரசிக ர்கள்.!!

0

சினிமா   துறை யில்  சமீப   கால மாக   மரண  செய்திக ள்   அடிக்க டி   வந்து  கொண் டே  தான்   இருக் கிறது  .  மேலும்   பல   மரணம்   திரைத் துறை யில்   பெரும்   அதிர் ச்சியை   ஏற்ப டுத்திக்   கொண்டி ருக் கிறது  .

 

 

அதே போல  தான்   தற்போ து   ஒரு   மரண மும்   நிகழ் ந்திரு க்கிற து .   பிர பல   கன்னட   நடிகர்   சம்ப த்   ஜெ  ராம்   நேற்று   பெங்க ளூருவி ல்   அவரது  வீட் டில்   தற்கொ லை   செய்து   கொண்டி ருக்கி றார் .

 

 

இவ ருக்கு   வயது  35   வயது  .  க ன்னட   சீரிய ல்   மற்று ம்   படங்க ளில்   நடி த்துக்   கொண்டி ருக்கும்  இவர்  திடீரென   இது   போ ன்ற   முடிவெ டுத்து   ம ரணம்   அடைந் திருப் பது   ரசிக ர்கள்   மற்று ம்   திரை த்து றையில்   பெரு ம்   பரபர ப்பை   ஏற்படு த்தியி ருக்கி றது  .

 

 

இவர்   சமீப  காலமா க   பட  வாய் ப்பு   இல்லா ம ல்   மன   அழுத் தத் தில்   இருந் து   வந்த   நிலை யில்   கடந்த   வரு டம்   இவரு க்கு  திரும ணமும்   நடைபெ ற்று   இ ருந்தது .   திருமண மான   ஒரே   வருடத் தில்   தற் போது   இவர்    தற்கொ லை   செய்து இருக் கிறார் .

 

 

அவரு டைய   இறுதி  சடங் குகள்  இன்று   நடை பெறுகி றது.   இவரு டைய   இறப்பு   குறித்து   பட த்தின்   இ யக்குன ர்   சமூக   வலை தளங் களில்   பகிர் ந்திருக் கிறார் .  இது   தற் போது   இணை யத் தில்   பரவி   பல ரும்   தங்க ளது   வருத்த த்தை    தெரி வித்து   வருகி றார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.