ஆடை யில் லாமல் நடி த்து விட் டேன். !! லிப் லாக் எல் லாம் ஒரு விஷ யமா .? இதெ ல்லாம் எனக்கு சாதார ணம் .! ரசிகர்க ளுக்கு ஷாக் கொ டுத்த நடிகை.!!

0

தமிழ்   சினி மாவின்   பிர பல   நடிகை யாக   இருப் பவர்  தான்   நடிகை  அமலா பால் .  தமிழில்   மைனா  படத் தின்   மூலம்   ர சிகர் களை   க வர்ந் தவர்   . அதை  தொட ர்ந்து முன் னணி   நடிக ர்கள்   படத்தி ல்   அவர்க ளுக்கு   ஜோடி யாக   நடித் திருக்கி றார் .

 

 

 

விஜய்  , தனுஷ் ,  ஜெயம் ரவி  என   அவர்களு டன்   தொடர் ந்து   ஹிட்   திரைப்பட ங்களை   கொ டுத்து   வந்தி ருக்கி றார்  . இவர்   மே லும்   த மிழ்  ,   மலை யாளம்  தொடர் ந்து   ஹிந்தி   திரை ப்படம்   நடித் து   கொ ண்டிரு க்கி றார் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   சமீபத் தில்   நடிகர்   ப்ரித் வி  ராஜ்   நடிப் பில்   ஆடு   ஜீவி தம்   என்ற   படம்   உ ருவாகி   இருக் கிறது  . இந்தப்   படத் தின்   டிரைல ர்   சமீபத்தி ல்   வெளி யானது .

 

 

இந்த  நிலை யில்   இந்த   படத் தில்   இவர்   பிரித்தி விரா ஜுடன்  முத்தக் காட்சி   மற்று ம்   நெருக் கமா ன   காட்சி களை   நடி த்திருக் கிறார் .  அது   குறித் து   அவரிடம்   கேட்ட போது  ஆடை    படத் தில்   ஆடை யே   இல்லாம ல்   நடி த்து   விட் டேன் .

 

 

இதுவெ ல்லாம்   எனக்கு   சாதா ரண   விஷ யம்  . அத னால்  ஒரு   விஷ யமாக   சர்வ  சாதார ணமாக  பதில்   அ ளித்து   இருக் கிறார்க ள்.   இவரின்   இந்த   பதில்   பல ரையும்   ஷா க்காக   வைத் திருக்கி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.