மக ளின் பிறந்த நாளை கோலா கலமாக கொண் டாடிய நடி கர் யோகி பாபு .!! கல ந்து கொண்டு வாழ் த்திய பிரப லங்கள் புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்  சினி மாவின்   பிரபல   நகைச்சு வை   நடிக ராக   இருப்பவ ர்   தான்   யோகி பாபு .  இவர் தமிழ்   மட்டும்  இன்றி   தற்போ து   இந்தி யிலும்   நடித் து   வருகி றார் .  2009 ஆம் ஆண்டு யோகி  என்ற  திரைப்பட த்தின்   மூலம்   நடிக ராக   அறிமு கமா னார் .

 

தில்லா லங்கடி,    பையா ,   வேலாயு தம் ,   தூங்கா நகரம்   ,  அட்டக த்தி  ,  சூது கவ்வும்   போன்ற   தொட ர்ந்து   திரைப்பட ங்களி ல்   ந டித்து   வந் தார் .  ஆ னால்   வீரம்  , மான் கராத்தே ,  அரண்ம னை    படங் களில்   இவர்    நடிப்பு   கவ னிக்கப் பட் டது.

 

 

அதை   தொட ர்ந்து  பல   உச்ச நடிகர்   படங் களில்    நடி த்து   வருகிறார் .  காமெடி நடிகர்க ளுக்கு   பஞ்சம்  ஏற்ப ட்ட   நிலை யில்   இவ ர்தான்   வெ ளி யாகும்   அனை த்து   படங்களி லும்   நகைச் சுவை   கதாபா த்திரங்க ளில்  நடித்து   வருகி றார் .

 

 

ரஜினி  , விஜய்  ,  அஜித் என   அனை வர்  படத்தி லும்   இவர் தான்   ந டித் திருக்கி றார் .  மேலும்   தற்போ து   உச்ச   நடிகர் களை   விட  இவர் தான்   பிசி யாக   அனை த்து   திரைப்பட ங்களின்   நடி த்து   வரும்   நடிக ராக   இரு ந்து   வருகி றார் .

 

 

2020  ஆம்  ஆண்டு   மஞ்சு   என்பவ ரை   திரும ணம்   செய்து    ஒரு   மக ளும்   இருக்கி றார்  .  இவருடைய   மக ளின்   பிறந்த நாளை   கோலா க லமாக   கொண்டா டியிரு ந்தார்    .இதில்   பலரும்   கலந்து   கொண் டிருந்த னர்  . அந்த   புகைப்பட ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.