பிரபல நடிகர் துல் கர் சல்மானி ன் பலரு ம் பார்த் திராத அ ழகிய குடும்ப புகைப்ப டங்கள்.!!

0

தென்னி ந்திய   சினிமா வில்   பிரபல   நடிக ராக   இருப்பவர்  தான்   துல்கர்  சல் மான் .  இவர்   நடி கர்   மம்மு ட்டியின்   மகன்  . 2012 ஆம் ஆண்டு   செகண் ட்   ஷோ என்ற   திரைப்பட த்தின்   மூலம்   அறிமு கமானா ர்  இவர் .

 

 

உஸ்தாத்  ஹோ ட்டல் ,  ஏபிசிடி  , பெங்க ளூர்  டேஸ்  , விக்ரமா தித் தன் ,  சார்லி   என  பல   படங் களில்   நடித்து    இருந் தார்  . மேலும் அதே   சமய த்தில்   ஓ காதல்   கண்ம ணி   என்ற    திரை ப்பட த்தில்   தமிழில்   நடி த்து   தமிழி லும்   நல்ல   வரவே ற்ப்பை   பெற் றார்  .

 

 

பின்  2020 ஆம் ஆண்டு   தமி ழில்   கண் ணும்   கண்ணு ம்   கொள் ளையடி த்தால்   என்ற  பட த்தில்   நடி த்தார் .  அந்த  படம்   இவரு க்கு   வெற்றி யை   கொடு த்தது .  தெலுங் கில்  கடந்த வருடம்   சீதா ராமன்   என்ற படத்தில்   நடித் தார் . அந்த படம் அங்கு   மிகப்பெ ரிய   வெற்றி யை   கொ டுத் தது .

 

 

இதன்  மூலம்   தென் னிந்திய   மொழி களில்   பிரபல   நடிக ராக  வலம் வந்து   கொண்டி ருக்கி றார்.   இவர் நடிப்பில்   அடுத்த தாக   கிங் ஆப்   கோ தா   என்ற   திரைப் படம்   வெ ளியாக   இ ருக்கி றது .

 

 

மேலும்  சில   ஹி ந்தி   வெட்    தொடர்க ளிலும்   இவர்   நடி த்து   வருகி றார் .  மேலும் டிசம்ப  ர்   2011 ஆம் ஆண்டு   அமல்   சுசி யா   என்பவ ரை   தி ருமணம்   செய்து   கொ ண்டார் .   2017 ஆம் ஆண்டு  ஒரு   மக ளும்   பிறந் தார் .  இவரு டைய  அழகிய   குடும் பப்   புகைப் பட ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.