ஜீ தமி ழில் ஒளிபரப் பான யாரடி நீ மோ கினி சீரியல் நடி கை நட்ச த்திரா வின் பலரும் பார்த் திராத திரு மண புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வில்   கிடா பூசாரி  மகுடி   என்ற   திரைப்பட த்தின்  மூலம்   நடிகை யாக   அறிமுக மானவ ர்    தான்   நடிகை   நட்ச த்திரா .   ஜீ தமிழில்   யாரடி நீ மோகினி என்ற   சீரிய லில்  நடி த்து   பெரிய   அள விற் கு   புகழ்   பெற்ற வர் .

 

 

வெண் ணிலா   என்ற   கதாபா த்திரத் தில்   மிகவும்   எதார் த்தமா க   நடித் த   இவர்   சின்ன  திரையில்   தனக் கான   பெரிய   ரசிகர்   கூட்ட த்தை   உருவா க்கி னார் .  மேலும் அந்த   சீரி யலும்   ஜீ தமிழில்   முன்ன ணி   சீரிய ல்   ஆக   இருந் து    வந் தது.

 

 

அந்த  சீரியல்   நிறைவா னதை    தொட ர்ந்து   தற் போது   நட்ச த்திரா   வள்ளி  திரு மணம் என்ற   சீரிய லில்   கதாநாய கியாக   நடித்து   வரு கிறார் .  இது   கல ர்ஸ்   தமிழில்   ஒளிப ரப்பாகி   வருகிற து .

 

 

மே லும்   இவர் ஜீ தமிழில்   தயாரிப் பாள ராக   இருந்த   வி ஷ்வா   என்பவ ரை   கடந்த   ஜூலை   மாதம்   திரும ணம்   செய் து   கொண் டார்  . மேலும்  தற் போது   இவர்  கர்ப்ப மாக   இருப்ப தாகவு ம்   கூறியி ருக்கி றார் .

 

 

அதனால்   தற் போது  இவர்    திருமண  புகைப்ப டங்கள்   இணை யத்தி ல்   வைரல்  ஆக்கிக்   கொ ண்டிரு க்கிற து

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.