ஏ கே 62 படத்தின் கதா நாயகி இவர் தான் .!! மேலும் அஜித் தின் கதாபா த்திரம் இப்படித் தான் இரு க்கும் .!! அப் டேட் கொடு த்த இயக் குனர்.!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல நடிகர்   அஜித் .  கடைசி யாக   துணிவு  படத் தில்   நடித்தி ருந்தார்.   இது  விஜயின்   வாரிசு   படத்து டன்   வெளியா னது .  ஆனால்   த ற்போது   விஜய்  லோ கேஷ்   இ யக்கத் தில்   லியோ   திரைப் படத்தி ல்   முதற் கட்ட  படப்பிடி ப்பை   முடி த்து   விட்டா ர் .

 

 

 

ஆனால்  அஜித்   தற் போது   வரை   ப டப்பிடிப் பில்   கலந்து  கொள்ளாம ல்   இருந்து   வருகி றார் .  மேலும்  இந்த   படத் திற்கு   விக் னேஷ்   சிவன்   கமிட்   செய்ய ப்பட்டு   பின்  தற்போ து   மகிழ்  திருமேனி   இயக் க   இருக் கி றார் .

 

 

மேலும்  அஜித் தி ன்   தந்தை   சமீபத் தில்   இறந் ததால்  அதிலி ருந்து   மீள  முடி யாமல்   இருக் கிறா ர்  . மீண்டும்   பைக் ரைட்    சென்று   வி ட்டதா க   சொல் லப்படு கிறது.   இதனால் படம்   எப்போ து தான்   தொடங் கும்   அப் டேட்   கிடைக் குமா?  என ரசிகர்கள்    எதிர் பா ர்த்துக்   கொண் டிரு க்கிறா ர்கள் .

 

 

இந்த   நிலை யில்    சில   அப்டே ட்கள்   கிடைத்தி ருக் கிறது .  அதா வது   இந்த   படத் தில்   கதாநா யகி யாக   நடிகை   ரகுல் பிரீத்   சிங்  ந டிக்க   இருக்கி றார்   .இத ற்கு   முன்னர்  தீரன்   போன்ற சில  திரைப்ப டங்களி ல்   நடித் திருந் தார்   என்பது   குறிப் பிடத் தக்கது .

 

 

மேலும்  இந்த   பட த்தில்   அஜி த்தின்   க தாபா த்திரம்   குறித்தும்   சில   தகவல் கள் வெளியாகி    இருக் கிறது  .  அதாவது  இந்த   படத் திலும்   முரட் டுத்த னமான   போலீஸாக    நடிக்கி றாராம் .

 

 

 

மேலும்  இரண்டு  குழந்தை க்கு  அப்பாவாக  வும்   நடி க்க   இருக் கிறாராம் .   மேலும்   பல   காட்சி கள்   மிகவும்   உணர்வு பூர்வ மாக   இரு க்கும்  எனும்   தற் போது   தகவல்    இணைய த்தில்   வெளி யாகி   ரசிகர்க ளுக்கு    மகிழ் ச்சி   கொடு த்தி ருக் கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.