என்னு டைய இந்த நிலை மைக்கு கார ணமே ந டிகர் சிம்பு தான்.!! அவர் இல்லை என் றால் இந்த நானே கிடை யாது.!! சிம்பு வை புகழ் ந்து தள் ளிய விக் னேஷ் சிவன் .!! ஷா க்கான ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   இயக்குன ராக   இரு ப்பவர்  விக் னேஷ் சிவன் . இவர் நயன்தாரா வை  திரும ணம்   செய்து   தற்போ து   குழந்தை குட்டி உடன்   இருக்கி றார் .  இவர்  கடை சியாக    அஜித் தை   வைத் து   படம்  இயக்க   முயற்சி   செய்து   அந்த   படத் தில்   இரு ந்து   விலக் கப்ப ட்டார் .

 

 

சமீபத் தில்   இ வர் பேட்டி ஒன்று   கொடுத் திருந் தார்.   அதில்   பல   விஷய ங்களை   பகிர்ந்தி ருக் கிறார்  .  குறிப் பாக   சிம்பு   பற்றியும் சில  விஷய ங்களை   கூறியிருக் கிறார் .  அதா வது   நயன்தா ரா   மற்று ம்   சிம்பு   வல் லவன்  பட   சமயத் திலிரு ந்து   காதலி த்து   வந் தனர்   என் பது   அனை வருக்கு ம்   தெரி யும் .

 

 

விக் னேஷ்   சிவன்   போடா போடி  திரைப்பட த்தின்  மூலம் தான்   இயக்கு னராக   அறிமுக மானார்  . அந்த படத்தில்   ஹீரோ   சிம்பு தான்  . மேலும்   விக்னே ஷ்  ஆரம்பகா லத்தில்   இருந் தே   படங் களுக்கு   பாட ல்களை  எழுதி   வந்தி ருக்கி றார் .

 

 

அதாவது  சிம்பு   மற்று ம்   இவர்  இரு வரும்   ஒரே   பள்ளியி ல்    நெரு க்கமான   நண்பர்க ளாக   இரு ந்து   வந் தவர் கள்  . முதல் பட  சமயத் தில்   சிம்பு   சிரித்து க்கொண்டு   அவரை   உற்சா கப்படுத் தி   இரு ப்பாரா ம்.   பின்   பாடல் களை யும்   நீ யே   எழுதி விடு   என   இவ ரை   ஊக்க ப்படுத் தியது  சிம்பு   தானா ம்  .

 

 

இப்படி  அவர்   கொ டுத்த   ஆதரவு தான்   அடுத்த டுத்த   படங்க ளில்   பயணி க்க  உதவி யாக   இரு ந்தது .  தற்போ து   இருக்கும்   பாராட்டு களும்    சிம்பு வால்  தான்  கிடைத் தது  என   மிக வும்   மகிழ்ச்சி யா க   அவ ர்   கூறி யிருக்கிறா ர். 

 

 

தன்   மனைவி யை   காதலி த்தவர்   சிம்பு என்று   தெரிந் தும்   அவரை   வெளிப்ப டையாக   பாரா ட்டி   இ ருக்கி றா  ர்   .   இது   பலரு க்கு ம்   பெரும்   ஆச்சரி யத்தை   கொடுத்தி ருக்கி றது  . கார ணம்  இவ ரின்  முதல் பட   கதையை  பல   நடிகர்க ளும்   ரிஜெக்ட்  செய் த   நிலையில்  சிம்பு தான்  இவ ருக்கு  வாய் ப்பை   கொடு த்தார்  என்பது  குறி ப்பிடத் தக்கது  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.