குந்த வையாக ந டித்து கோடிக ளை அள் ளிய நடிகை திரிஷா .!! பொன் னியின் செல் வன் படத் திற்காக வாங் கிய சம் பளம் எவ்வ ளவு தெரி யுமா.? வாய டைத்து போன ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமாவி ன்   பிரபல   இயக் குனர்   மணிர த்தினம் .  அவர்   இயக் கத்தில்   கடந்த  ஆண்டு   வெளி யான   தி ரைப்படம்   தான்   பொன் னியின்   செல் வன்  . இந்த படம் மிகவும்  பிரம்மா ண்ட மாக   உருவா கியிருந் தது .

 

 

மேலும்  படம்   500 கோடி  வசூல்   செய்து  இருந்த து  . மேலும்  மிகப் பெரிய   நட்சத் திர   கூட்ட மே   இரு ந்தது  . மேலும் இந்த   படத் தில்   திரிஷா    குந் தவை   கதா பாத்தி ரம்    நடித் தார் .  இந்த   படத் தின்  இரண் டாம்   பாகம்   வெளி யாக   இருக் கி றது .

 

 

இத னால்   படகுழு   பிஸி யாக   இ ருந்து   வருகி றது.   இந்த   நிலை யில்   படத் தில்  யார் யார்   எவ் வளவு   ச ம்பளம்   வாங் கி   இரு க்கி றார்கள்   என்ற   தக வல்கள்   தற்போது   ஒவ்வொ ன் றாக   வெளி வந் து  கொ ண்டிரு க்கி றது .

 

 

இந்த  நிலை யில்   திரிஷா   எவ்வ ளவு   சம்ப ளம்   வாங் கி   இருக்கி றார்   என்று  தற் போது   தகவல்   வெளி யாகி   இருக் கிறது.   அதா வது   த்ரிஷா   குந்தவை யாக   நடித்து   கோடி களை  அள்ளி   இரு க்கிறார்   என்று   தான்   சொ ல்ல   வே ண்டும் .

 

 

அதா வது   திரிஷா  மூன்று  கோடி   ச  ம்பள மாக   வாங்கி   இருப்ப தாக   தற் போது   தகவ ல்கள்   வெளி யாகி   இ ருக்கிறது .   படத் தின்   முக்கிய   கதாபாத் திர மான   பொன்னி யின்   செல்வனா க  நடி த்த   ஜெயம்   ர விக்கு   சம்ப ளம்   இவ்வள வு   தான் .

 

ஆனால்  திரிஷா சில   காட்சிகளு க்கா கவே  3  கோடிகளை  அள்ளி   இருக்கிறா ர்   என்று  தற் போது   பலரு ம்   பேசி   வருகி றா ர்கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.