கோடி களில் சம்ப ளம் கொடு ப்பது சும் மாவா .! நடி கை தமன்னா விடம் அநாகரி கமாக நடந்து கொண்ட பிரபல இயக் குனர் .!! வேறு வழியே இல்லா மல் அதை யும் செய்த தம ன்னா.!!

0

பிரபல   நடி கை   தம ன்னா   தமிழ்   மட்டுமி ன்றி   தெலுங் கு  , ஹிந்தி  என   அனை த்து   மொழிக ளிலும்   நடி த்து   வருகி றார் .  தமி ழில்   முன் னணி  ஹீரோ  க்க ளான   அஜித்  , விஜய் என   அனைவ ரிட மும்   இணை ந்து   நடித்தி ருக்கி றார் .

 

 

தற் போது  ஜெயி லர்   திரைப்பட த்தில்   ரஜினி யுடன்  நடி த்து   வருகி றார்.   மேலும் சமீப காலமாக   தமன்னா   பற்றிய   சர்ச்சை யான   பல   விஷய ங்கள்   வெ ளிவந்து  கொண்டி ருக் கிறது . அதேபோ ன்று  தான்   தற் போது  ஒரு   சம்பவம்  வெளி வந்திரு க்கிறது .

 

 

அதா வது   சினிமா   து றையை   பொறுத்த வரை  ஒரு சில   கதாநாய கிகள்   தங்களு க்கு   முக்கியத் துவம்  உள்ள   கதைக ளை   தேர்ந் தெடுத் து   அதிக   ரிஸ்க்   எடு த்து   படத்தில்   நடி த்து   சம்ப ளம்  வாங்கு கிறா ர்கள்  . ஆனால்   மற்ற   நடிகை கள்   ஹீரோவுடன்   நடன மாட   ம ட்டும்    பல கோடி   வாங்கி   வருகி றா ர்கள் .

 

 

 

 

அந்த  வரிசை யில்   தான்   தமன் னாவும்   இருக்கி றார் .   அதா வது   தமி ழில்   படிக்கா தவன்   மற் றும்   மாப்பி ள்ளை  போன்ற   படங்க ளை   இயக் கியவர்  தான்   இயக் குனர்  சுராஜ் .  இவர்   இயக்கத் தில்   நடிகர்  வி ஷால்   நடி த்த   திரைப்ப டம்  தான்   கத்தி  சண் டை .

 

 

இந்த   படத் தில்   விஷாலு க்கு   ஜோடி யாக   தம ன்னா   நடித்தி ருப் பார்  . மற்ற படங் களை   காட்டி லும்   இந்த   படத் தில்   தம ன்னா   அதிக   கிளா மர்   காட்சிக ளில்   நடித்தி ருப்பார்  . அதற்கு  கார ணம்   அந்த  படத்தில்   தமன் னாவி ற்கு  சம்ப ளம்   ஒரு   கோடி  .

 

 

அதிக   காட் சிகள்   இல்லா ததால்    கிளாம ராக   நடித் தே   தீர வேண்டும் என தமன் னாவை   மிகவும்  வற் புறுத்தி  அந்த   காட் சிகள்   எல் லாம்   நடிக்க   வைத் தா ராம் . விரு ப்பமே   இல்லாம ல்    காசுக் காக   அந்த  காட் சிகள்   எல்லா ம்  நடித் துக்   கொடுத்தி ருக்கி றார்  .

 

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.