கணவ ருடன் நெருக்க மாக இ ருக்கும் புகைப்ப டங்க ளை வெளி யிட்ட மகா லட்சுமி .!! இணை யத்தில் வெளி யாகி வைர லாகி கொ ண்டிரு க்கும் இந்த ஜோ டியின் லேட் டஸ்ட் புகைப் படங்கள்.!!

0

சன்   டிவி யில்   பிரபல   சீரியல்   நடிகை யாக   இருந் தவர்  தான்   நடிகை   மகால ட்சுமி  .  சன் டிவியில்  சீரியல் களில்   நடித் து  வந்த   இவர்   அணில்   என்ப வரை  திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார் .  இவர் களுக்கு  ஒரு   மகனு ம்   இருந் தார் .

 

 

ஆனால்  2019  ஆம் ஆண்டு   கருத் து   வேறுபா டு   காரணமா க   இ ருவரும்   பிரி ந்து   விட் டனர்  . அதன் பிறகு  மற்றொ ரு   சீரியல்   நடிகரு டன்   ரகசிய   உற வில்   அவர் இருந் ததாக   பல   செய்தி க ள்   இணை யத் தில்   வெளி வந்தது .

 

 

ஆனால்  செப்ட ம்பர்  மாதம்   யாரும்   எதிர்பா ராத  வி தமாக    தயாரி ப்பாளர்   ரவீந்த ரை   இவர்   திருமண ம்  செய்து   கொண்டா ர்  . இது அந் த   சமய த்தில்   பெரும்  வைர லாக   இணை யத் தில்   பேசப் பட்டு   இருந் தது .

 

 

திருமண த்திற்கு  பின்   பல   மாதங்க ளாக வும்   அதே தான்   பேசப்ப ட்டிருந் தது .  ரவீந்தர்  தமிழ்   சினிமா வில்   பல   திரைப் படங்க ளை   தயாரித் திரு க்கிறார் .  லிப்ரா   ப்ரொட க்ஷன்  என்ற     நிறுவன த்தை  வைத்து  இரு க்கிறா ர்.

 

 

மேலும்   இருவ ரும்   தற்போது  அதிகம்   வெளி யில்   சுற்றி வரும்   புகைப் பட ங்கள்   இணைய த்தில்   அவ்வ ப்போது   வெளியா கி    வைர லாகி   கொண் டு   இருக்கி றது .  அவர்க ளுடைய   லேட் டஸ்ட்   புகைப்பட ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.