நடிகர் விஜய் செய் வது அரு வரு ப்பான அரசி யல் .!! மிக வும் மட் டமாக நட ந்து கொள்கி றார் .!! விஜயி ன் வே லையை புட்டு புட்டு வைத்த பிர பலம்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல நடிகர்   விஜய் .  இவர்   நடிப் பை   தொடர் ந்து    அடுத் ததாக   அரசியலு க்கு   வர  இருக் கிறார்   என்ற   செய்தி தான்    பேசப் பட்டு   வரு கிறது .  அதற்  கான   முன்னோ ட்டமா க   தான்   அவர் பல   வி ஷ யங்களை   தற் போது   செய்து   வருகி றாராம் .

 

 

அதெல் லாம்   மிகவும்   மட்ட மான  செயல் களாக   இருக்கி றது   என  தற் போது   சினிமா   விமர்சகர்    பிஸ்மி   விஜய்   குறி த்து   கடுமை யான   விமர்ச னங்களை    கூறி யிருக்கி றார்  . அதா வது   அம்பேத் கர்   பிறந்த நாளை  முன்னி ட்டு   விஜய்  உத்தரவி ன் படி  நிர்வா கிகள்  அம்பே த்கர்   சிலை க்கு  மாலை    அணிவி த்தனர்  .

 

 

விஜய்   இது போன் ற   அரசி யலை   தான்   கையாளு கிறார்  . அதாவது பல அரசிய ல்வாதி களும்  அம்பே த்கரை   தங்களு டைய   தலைவ ரா  க   மாற்ற  வேலை   பார்த்து   தற் போது   விஜ யும்   செய் து  வருகி றார் .  அம்பேத் கரை   போ ற்றி   மக்கள் நம்மை   நம்பு வார்கள்  என   விஜய்   நினை த்துக்   கொண் டிருக்கி றார் .

 

 

மேலும்   மத்தி யில்   என்ன   அரசி யல்   நடக்கிற தோ   அதை யே   விஜ ய்   செய்ய   நினை க்கிறார் .  இது மிகவும்   அருவரு ப்பான   ஒன்று  . விஜய்   ஆட் சியை   பிடி த்து   விட்டால்  அவருக்கு   விசில்  அடி க்கும்   பால்   ஊத்தும்    ரசிகர்கள்   பொ றுப்பில்  இருப்பா ர்கள்  . இ து   எவ்வ ளவு   அ சிங்க ம்  .

 

 

அவர்கள்  கையில்  எப்படி   தமிழகத் தை   கொ டுக்க   மு டியும்  . மேலும்   விஜய்   அரசிய லுக்கு   வந்தா ல்   டெபா சிட்   கூட   வாங் க   முடியா து  . ஆனால்   அவரை   மலை போல்   நம்பி   இருக் கும்   ரசிகர் கள்   மூன்று  நாட் கள்    படத் தை   ஹவு ஸ்புல்   ஆக்க   முடியு ம் .

 

 

அதை தவிர வேறு என்ன   செய்ய   முடியு ம் .   2026 சட்டமன்ற   தேர்த லில்   தான்   விஜய்   குறி    வைத்து    இருப்ப தாக  பேசி   வருகிறா ர்கள் .  ஆனால் அது   நடக்கா து  என  தற் போது   இவர்   கூறியி ருக் கிறார் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.