திடீ ரென சீரியல் இருந்து வில கிய பாக்கிய லட்சுமி ரித் திகா .!! அவரு க்கு பதில் இனி இவர் தானா .? என்ன கார ணம் தெரி யுமா.?

0

விஜய் டிவி   பிரப லமான   சீரியல் களில்   ஒன்று தான்   பாக்கியல ட்சுமி  . இதில்   முக்கிய  கதாபாத் திரங் கள்   என்றால்   கோபி ,  ராதிகா ,   பாக்கிய லட்சுமி  இவர்க ளை   சுற்றி தான்   கதை   நக ர்ந்து   கொ ண்டி ருக்கிற து .

 

 

இதில்   பாக்கிய லட்சுமி   மகனாக   நடித்தி ரு ப்பவர்  தான்   விஜே   விஷா ல் .  அவருக்கு   ஜோடி யாக   அமி ர்தா  என்ற   கதாபா த்திரத் தில்   நடித்தி ருப் பவர்   தான் நடிகை   ரித் திகா .  இவர்   குக் வித்   கோ மாளி   நிகழ்ச் சி யில்   கூட   கலந் து   கொண்டு   பிரபல ம்   அடை ந்தார் .

 

 

தற் போது  பல   ரியாலி ட்டி   ஷோ   கல ந்து   கொ ண்டிருக்கி றார் .  சமீப த்தில்  தான்  இவரு க்கு  திரும ணமும்   முடிந் தது .  இந்த   நிலை யில்   தற் போது   கோபி  குடி  பழக்க த்தால்   அனைவ ரையும்   கஷ்ட ப்படுத் தி   வரு வது   போ ன்ற   திரைக்க தை   அமை த்து   சீரியல்    நட ந்து   வருகி றது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   ரித்திகா   அடுத்  ததாக   ஜீ தமிழில்  மிர்ச் சி   செந்தி ல்   நடிக்கும்   அண்ணா   என்ற புதிய   சீரிய லில்   நடிக் க   கமிட் டாகி   இரு ந் தாராம்  . அதில் இவர் அவ ருக்கு   தங்கை யாக   நடி க்க   இரு ந்தாரா ம் .

 

 

அதன்  பூஜை   சமீபத் தில்   நடந்த து   .ஆனால்   திடீ ரென   அந் த   சீரிய லில்   இருந்து அவர் விலகி   இருக் கிறார்.   இன்னும்   சீரியல்   ஒளிபர ப்பாகா த   நிலை யில்   ஷூ ட்டிங்   சமயத் தி லேயே   அந்த   சீரிய லில்   இ ருந்து   இவர்   விலகி   வி ட்டா ராம் .

 

 

அதற் கான   காரண மும்   என்ன  என்று   தெரியா மல்   இருக் கிறது  . மேலும் சீரியல்   தொட ங்கும்   முன்பே  இது போன்ற   இவர்   வெளிவந் ததால்   அடுத்து  யார்   நடிப் பார் என்ற   கேள்வி யும்   எழுந்தி ரு க்கிறது  . இது   தற்போ து   வைரல்   ஆகிக்கொ ண்டிருக் கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.