குக் வித் கோ மாளி நிகழ்ச் சிக்கு முன்பே படங் களில் நடித் திருக்கும் விஜய் டிவி பாலா .!! பலரும் பார்த் திராத அவரு டைய புகைப்ப டங்கள்.!!

0

விஜய்  டிவி யில்   குக் வித் கோமாளி   நிகழ்ச்சி யின்   மூல ம்   பிரபல மானவர்   பாலா .  இவர் முதலில்   கலக்கப் போவது  யாரு  சீசன்  6ல்   போட்டி யாள ராக   கலந்து   கொண்டு   வெ ற்றி   பெற் றவர்  .

 

 

இதில்  இவரது   காமெடி கள்   மக்க ளுக்கு   பிடி க்கவும்  பெரிய   அளவி ற்கு   பிரபல மானார் .  இவர்   மேலும்   தற் போது  பல   நிகழ்ச்சி களை   தொகு த் து   வழங்கி க்   கொண்டு சில   திரைப்ப டங்களி லும்   நடித் துக்   கொண் டிருக் கிறார் .

 

 

மேலும்  2018  ஆம் ஆண்டு   விஜய்   சேதுபதி யின்   ஜுங்கா   திரைப்ப டத் தில்   சிறிய கதாபாத் திரத்தி ல்   நடித்திரு ப்பா ர்  . அதைத்   தொட ர்ந்து   தி ரைப் படங் களில்   இவர் நடித்திரு க்கி றார் .

 

 

மேலும்   தற்போ தும்  பல   திரைப் படங்க ளில்  கமிட் டாய்   இ  ருக்கிறா ர் .  இப்படி   படிப்படி யாக   மு ன்னேறி   தற்போது பல இசை   வெளி யீட் டு   விழாக் களை   தொகு த்து   வ ழங்கி   வருகி றார் .

 

 

மேலும்  இவரு க்கான  ஒரு   ரசிகர்   கூட்ட மும்   தற் போது   இருக் கிறது  . பலரும்  பார்த் திரா த   அவரது   புகை ப்பட ங்கள்

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.