குக் வித் கோமாளி யில் இரு ந்து மணி மேகலை வெளி யேற கா ரணம் இது தான் .!! ஒரு வழியாக வெளி யான உண்மை கார ணம் .!! இணைய த்தில் வைர லாகும் செய்தி.!!

0

விஜய்   டிவியி ல்   பிரபல மான   நிகழ் ச்சி  தான்   குக் வித்   கோ மாளி  நிகழ் ச்சி  . இந்த நிகழ்ச்சி  3   சீசன் களை   முடித் து   தற் போது   நான் காவது   சீசன்  தொடங் கியிருக் கிறது  . இந்த   சீசனுக்கு ம்   மக்கள்   மத்தி யில்   நல்ல  வர வேற்பு   இருந்து   வரு கிறது.

 

 

மேலும்  இந்த   சீச னில்    விடை  கொடுக் காத   பல   கேள்வி கள்   இரு ந்து   வரு கிறது.  குறிப் பாக   சிவா ங்கி   குக் காக   வந்தது .   மணிமே கலை   சொல் லிக்  கொள் ளாமல்   நிகழ்ச் சியை   விட்டு   விலகிய து  என  பல   கேள்வி கள்   இருக் கிறது .

 

 

 

கடந்த   வா ரம்   கூட   சிவாங் கி   செஃப்   இருவ ரிடமும்   தி ட்டு  வா ங்கியது  இணைய த்தில்  பெரும்   பரவ லாக   பேச ப்பட் டது .  மேலும்   தற் போது   மணிமே கலை   விலகிய தற்கு   இணைய த்தில்  பல   காரண ங்கள்   சொல் லப்ப ட்டது .

 

 

அதா வது   அவர்   கர்ப்ப மா க   இருக் கிறார் .  அவர் வீடு   கட்ட  திட்ட மிட்டு   இரு ப்பதாக   வில கி   இருக் கிறார்  என  பல   காரணங் கள்   சொல் லப்பட் டது  . இந்த  நிலை யில்   அவர்   எத னால்   விலகி   இருக் கிறார்  என   உண்மை   கார ணம்   வெளி வந்திரு க்கி றது .

 

 

அதா வது   விஜய்   தொலை க்காட்சி யில்   அடுத் தடுத் து   புதிய   நிகழ்ச்சி கள்   தொ டங்க   இருக்கி றார் கள் .  அந்த   நிகழ்ச்சி களுக்கு   தொகு ப்பா ளராக   மணிமே கலை   கலந்து   கொண் டு   இருக் கிறா ராம் .

 

 

அத னால்  ஒரே   நேரத் தில்  பல   நிகழ்ச்சி களை   வை த்துக்  கொ ள்ள   முடி யாது   என  இனி   தொகுப்பா ள ராக   தனது   பணி யை   தொ டங்க   முடிவெ டுத்து   இருக்கி றாராம் .  இத னால்  தான்   கோமா ளியாக   இரு ந்து   விலகி   இருக் கிறார் .   இது   தற் போது   இணை யத் தி ல்   பரவி   வ ருகிற து .

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.