வா ரிசு நடி கை என்ப தால் அதிதி சங் கருக்கு குவி யும் பட வாய்ப் புகள் .!! சிவ கார்த்தி கேயனை தொடர் ந்து இந்த முன் னணி நடிக ருக்கு ஜோடி யா.? வெளி யான தகவ லால் ஷாக் கான ரசிக ர்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல   இயக் குனராக   இருப் பவர்   தான்   இயக்கு னர்   சங்கர் . இவரு டைய   மகள்  தான்   அதிதி  சங்கர் .  இவர் பிரபல   இயக்கு னரின்  மகள்   என்ப தால்   இவருக் கு   சினிமா   வாய் ப்பு  சுலபமா கவே  கி டைத்துவி ட்டது .

 

 

நடிகர்  கார் த்தி   நடிப்பில்   வெளியா ன   விருமன்   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   கதாநா யகியாக   அறிமுக மானா ர்  . இவர்   ஆனால்  அந்த   படத்தி லும்  இவரு  டைய   நடிப்பு சொல்லிக்   கொ ள்ளும்   அளவி ற்கு   இல் லை .

 

 

இதை   தொட ர்ந்து  இரண்டா  வது   படமே   நடிகர்  சிவ கார்த்தி கேயனுக் கு   ஜோடி யாக   மாவீர ன்   திரைப்பட த்தி ல்   ந  டித்து   வருகி றார்  . சங்கர்   மகள்   என்ப தால்   இவ ருக்கு   அடுத்த டுத்த   பட   வாய்ப்பு கள்  கிடை க்கிறது   என    பலரு ம்   பேசி   வருகி றார்க ள் .

 

 

இந்த  நிலை யில்   நடிகர்   விஷ்ணு  விஷால்   நடி க்கும்   புதிய   படத்தி ல்   இவர்   கதாநாய கியாக   நடி க்க   கமி ட்டாகி   இரு க்கி றாராம் .   முதல் படமே   நடிகர்   கார்த்தி ,   அடுத்து   சிவகா ர்த்திகே யன்   தொடர் ந்து   தற் போது   விஷ்ணு   விஷா லுக்கு   ஜோடி யாக   இரு க்கி றார் .

 

 

மேலும் பல   நடிகை களும்   வள ர்ந்து   வர  கஷ்டப்ப ட்டு   வரும்  நிலை யில்   வாரிசு நடிகை   என்ற   ஒரே   காரணத் திற் காக   இவரு க் கு   அடுத்தடு த்த  பட   வாய் ப்புகள்  குவி கிறது .  இதனால்  மற்ற   நடிகைக ள்   தற்போது   என்ன   செய் வது   என்று   தெரி யாமல்   இருந் து   வருகி றார் கள் .

 

 

இதனா ல்   தமிழ்   சினிமா விலும்   இது போன்ற   வாரிசு   பி ரச் சனையும்   மீண்டும்   எழுந்தி ருப்பதாக   தற் போது   இணைய த்தி ல்   பலரும்   பேசி   வருகி றார்க ள் .  இது    தற்போது   இணை யத் தில்   பரவ லா க   பேசப்பட் டு   வருகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.