காசு க்கு ஆசை ப்பட்டு மட் டமாக நட ந்து கொண்ட நடி கர் விஜய் .!! இவர் இப்படி செஞ் சிருக்க கூடாது .!!! வருத்த த்தில் அவரது ரசிக ர்கள் .!! என்ன செய் தார் தெரி யுமா.??

0

தமிழ்   சினிமா வின்   பிரபல நடிகர்   விஜய் .  இவர்   கடை சியாக   வாரிசு   திரைப்ப டத்தில்   நடித்தி ருந் தார்  . அதை   தொட ர்ந்து   தற் போது   லியோ   படத் தில்   நடித்து  வரு கிறார்  . இந்த   படத் தை   லோ கேஷ்   கனகரா ஜ்   இயக்கு கிறார் .

 

 

இவர்   கடைசி யாக   நடித் த   வாரிசு   தெலு ங்கு   இயக் குனர்  வம்சி   இயக்கியி ருந்தார் .  மேலும்   அப் போது   படம்   பார்ப்ப தற்கு   தெலு ங்கு   படம் போல்   இருக் கிறது   எ ன   அவர து  ரசிகர் கள்   கூறி வந்த னர்  . இருந்தும்  படம்   நல்ல   வசூ லை   கொடுத் திரு ந்தது .

 

 

இந்த   நிலை யில்   விஜய்   அடுத்ததா க   அட்லீ   கதை யில்   நடிப் பார்   என   ர சிகர்கள்  பெரிய  அள வில்   எதிர்பா ர்த்து க்   கொண் டிருக்கி ன்ற னர்.   இந்த   நி லையில்   ரசிகர்க ளுக்கு   அதி ர்ச்சியை   கொடு க்கும்   வகை யில்   மீண் டும்   ஒரு   தெலு ங்கு  இயக்கு னருடன்   விஜய்   இணைய   இருக் கிறா ராம் .

 

 

அவர்  வேறு யாரும் இல்லை   இயக்கு னர்   கோபி சந்த்  என்ப வர்   தா ன்  . இவர் நடிகர் பாலகிரு ஷ்ணாவை  வைத்து   வீரசி ம்ஹா   ரெட்டி   படத் தை  இயக்கி யவர் .  அந்த இயக் குனர்   விஜயி டம்  ஒரு   கதை யை   கூறியிரு க்கிறா ர்  . விஜயு ம்   அதற்கு ஓகே சொல்லி   இருப் ப தாக   தற் போது   தகவ ல்   வெ ளியாகி   இ ருக்கிற து .

 

 

இதற்கு   கார ணம்   விஜய்   பணத் திற்கு   ஆசை ப்பட்டு   தான்   இப்படி   செய்கி றாராம்.  அதா வது  விஜய்  தற் போது   நூறு கோடி சம்பள ம்   வாங்குவ தாக   சொல்ல ப்பட்டு  வரு கிறது.   மேலும்   தெலு ங்கு   நடிக ர்கள்   எப்பொ ழுதுமே   சம்பளம்   அதிகம் .  அதனால்  அடுத்த   படத்தி ற்காக   130   கோடி   சம்பள மாக   வாங்க   இருக்கி றா ராம் .

 

 

காசுக் காக   ஆ சைப்பட்டு   விஜய்   இப்ப டி   செய் கிறார்   என்ற தகவல்   இணைய த்தில்   பரவி   வரு கிறது .  இதனா ல்   அவரது   ரசிகர்களு ம்   விஜய் இப்படி  செய்து விட்டாரே  என   வருத்த த்தில்  இருந் து   வருகி றார்க ள் .  இது  இணை யத் தில்  பரவி  பலரும்   தங் களது   கருத்து க்க ளை   கூறி   வருகி றார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.