திரு மணம் வரை சென்று நின்று போன நடிகர் விஷா லின் திரும ணம் .!! பல ரும் பார்த் திராத அவரது நிச்சய புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்   சினிமாவி ன்   பிரபல   நடிக ராக   இருப்பவர்  தான்   நடிகர்   விஷால் .  2004 ஆம்   ஆண்டு   செல் லமே   என்ற   திரை ப்படத் தின்   மூல  ம்   நடிகரா க   அறிமு கமா னார் .

 

 

சண்டக் கோழி  ,  தாமிர பரணி  என   தொட ர்ந்து   ஹிட்    கொடு த்து   மு ன்னணி  நடிக ராக   வளம்   வந் தார்  .  மே லும்   சத் யம் ,   தோர ணை,    அவன் இவன்,   வெடி  என வெற்றி   திரைப்ப டங்க ளை   மட் டுமே   கொடுத் து   வந் தார் .

 

 

இடை யில்   சில  படங்கள்   அவருக்கு    தோல்வியை   கொடுத்தா லும்   பூஜை ,    மருது  ,  இரும்பு த்திரை   போன்ற   படங்கள்   இவருக் கு   நல்ல   வெற்றி யை   கொடு த்தது  . கடை சியாக   லத்தி  என்ற  திரைப் படத்தி  ல்  நடித் திரு ந்தார் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   இவர் நடிப்பில்  மார்க்   ஆன் டனி  படம்  வெளி யாக  இருக் கிறது .  இவர்   தெலு ங்கு   நடிகை   அனுஷா   ரெட் டியை   திரும ணம்   செய் ய   இருந் தார்.  இரு வரும்   நிச்ச யம்  வரை  சென்ற னர் .

 

 

ஆனால்  நின்று   போன து .  மேலும்   தற் போது   வரை  திரும  ணம்   செய்யா மல்   தான்   இரு ந்து   வரு கிறார்  .   இவருடை ய   நிச்சய   பு  கைப்பட ங்கள்   இதோ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.