சம ந்தா ஒரு டிரா மா குயின்.!! அழுது அனு தாபம் தே டாதே .!! உன்னோட ஹீரோ யின் அந்த ஸ்து காலி.!! சமந் தாவை சரமாரி யாக திட்டிய பிரப லம். !! என்ன கார ணம் தெரி யுமா.?

0

தென்னி ந்திய   சினிமா வில்   பிரபல   நடி கையாக   இருப்ப வர்   சமந்தா .  இவர் விவாகரத் துக்கு  பின்  மையோ  சிட்டி ஸ்   நோயா ல்   பாதிக்க ப்பட்டு   மீண்டு  வந்திரு க்கிறார்  . இவர்   நடிப்பி ல்   சமீப த்தில்   சகு ந்தலம்  என்ற   திரைப் படம்   வெளி யானது .

 

 

ஆனால் படம்  ஒரு   தோல்வி  படமாக   அ மைந்தது .   பத்து கோடி  கூட வசூல்   செய்யா மல்   தோல்வி யடை ந்தது  . இந்த   நிலை யில்   சமந் தா  குறி த்து  தயாரிப் பாள ர்   சி ட்டி  பாபு   பரபர ப் பு   கருத் தை    தெரிவித் திருக் கி றார் .

 

 

அதா வது   சமந்தா வின்   கரியர்   முடிந் து   விட் டது  . சமந்தா  ஒரு   டிரா மா   குயின் . அவரு டைய   ஹீரோ யின்   அந்த ஸ்து   முடி ந்து  விட் டது  . விவாக ரத் துக்கு   பின் வாழ்வா தார த்திற்கா கத்தான்  ஐட் டம்   டான்ஸ்   ஆடி னார் .

 

 

ஹீரோயி ன்   பட்ட த்தை   இழ ந்த   பிறகு   இது போன்ற   வாய்ப்பு களை   வைத்துக் கொண்டு   வாழ   வேண் டும்.   மீ ண்டும்   நட் சத்திர   அந்த ஸ்திற்கு   வரவே  மு டியாது  . யசோதா பட   ப்ரமோ ஷன்    சமந்தா   அழுது   கண் ணீர்   சிந்தி னார் .  அதன் மூலம் வெற்றி  பெற   முய ன்றார் .

 

 

இப்போது   சகுந்த லம்   படத்திற் கும்   அதே   யுக்தி யை   கையா ண்டிரு க்கிறார்  . இது போன்ற  காலத் தி ல்   அழுது   அனுதா பம்   தேட   முயற் சித்தா ர் .   தொண் டை  சரியாக   இல் லை  என   மீண் டும்   சென்டி மென்ட்   வசன ங்கள்   பேசி னார்  . ஆனால் இந்த   முறை   கை  கொடுக் கவி ல்லை .

 

 

இந்த   மாதிரி யான   பைத்தி யக்கார தனமான   செயல் கள்  வேலை   செய் யாது .  இவ்வாறு இவர் பேசி   இரு ப்ப து   த ற்போது   இணையத் தில்   பரபர ப்பை   ஏ ற்படுத்தி   இருக் கிறது.   இது   தற் போது   இணை யத்தில்   பரவ லாக   பேசப்ப ட்டு   வருகி றது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.