விஜய் கூட எல் லாம் என் னால நடிக்க முடி யாது .!! விஜயை அசிங்கப் படுத்திய பி ரபல ரஜினி பட நடிகை .!! இணைய த்தில் தீயாய் பரவும் தக வல்.!!

0

தென்னி ந்திய   சினிமா வில்   தற்போது   பிரபல   நடிக ராக   இருந் து   வரு பவர்  தான்   நடிகர்   விஜய் .  இவர்   கடைசி யாக   வாரிசு   படத் தில்   நடித்தி ருந் தார்  . அந்த  வெற்றி யைத்   தொட ர்ந்து    தற் போது   லியோ   படத்தி ல்   நடி த்து   வரு கிறா ர்.

 

 

இந்த   படத்தி ல்   இவரு க்கு   ஜோடியா க  திரி ஷா   நடிக் கிறார்  . இந்த   பட த்தின்   முதற் கட்ட   சூட் டிங்   மு டிந் து   தற் போது   அடு த் த   கட்டத் திற்கு   தயாரா கி   வரு கிறது  . இத னால்   விஜய்   ரசிகர் கள்   பட த்தின்   மீது   பெரிய   எதி ர்பார்ப் பில்   இருந்து   வருகி றார்க ள் .

 

 

இந்த   நிலை யில்   விஜயை   பிரபல   ரஜினி   பட   நடிகை   ஒருவர்   படத் தில்  நடிக்க   நிராக ரித்து   இருக் கிறார்  என்ற   தக வல்   தற் போது   இணை யத்தில்   பரவி   வருகி றது .   அதாவது   நடிகர்   விஜய்   நடிப் பில்   2002 ஆம் ஆண்டு   வெளியா ன   திரைப் படம்   தான்   தமி ழன் .

 

 

இந்த   பட த்தில்   பிரிய ங்கா   சோப்ரா    கதாநாய கியாக   நடித் திருப் பார்  . இந்த   படத்தில்   முதலில்   கதாநா யகியா க   நடி க்க   ஐஸ்வர்யா   ராய்   தான்  நடிக்க   வைக்க   திட் டமிட்டு   வந்தா ர்களா ம் .  ஆனால்   ஐஸ் வர்யா  ராய்   விஜய்  பார் க்க   சின்ன  பையன் போல்   இருக் கிறா ர் .

 

 

இவரு க்கு   பதி லாக   அஜித்   போன் ற    ந  டிகர்கள்   இருந் தால்   சொல் லுங் கள்  எனக்   கூறி  தமி ழன்   பட  வாய்ப் பு   நிராக ரித்து விட்டா ராம்  .  அதன் பின்னும்   தற் போது   வரை விஜய்   மற் றும்   ஐஸ்வ ர்யா  ராய்   இணை ந்து   எந்த   ஒரு   படத் திலும்  இணை ந்து   நடிக்கவி ல்லை  என் பது   குறிப்பி டத்தக்க து .

 

 

 

ஆனால்   ஐஸ் வர்யா   ராய்   அதற் குப்   பின்   எந்திர ன் ,   ராவ ணன்   தற் போது   பொன்னி யின்   செல் வன்  போன்ற   தமிழ்   படங் களில்   நடி த்து   வரு கிறார்  என்பதும்   குறிப் பிடத்தக் கது   . இது  தற் போது   இணை யத் தில்   பரவி   வரு கிறது .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.