பிர பல விஜய் பட நடி கைக்கு என்ன தான் ஆனது .!! உடல் எடை யெல்லாம் குறை ந்து இப்படி மாறிட் டாரே .!! இவரு க்கு உடலில் இ ப்படி ஒரு பிரச்ச னையா.?

0

தமிழ்   சினிமாவி ன்   பிரபல   நடிகையா க   இரு ப்பவர்   தான்   நடி கை   மாள விகா   மோகன் .  இவர் ஒரு   பிரபல   மலை யா ள   நடிகை  .  மலை யாள த்தில்  சில   திரை ப்படங்க ளில்   நடி த்து   பிரப லமா னார் .

 

 

இவர்   அத ன்பின்   போட் டோ  ஷூட் களில்   கவனம்   செலு த்தி   இணை யத்தி ல்   பெரு மளவுக்கு   ரசி கர்களை   உருவா க்கி னார் .  மேலும்   இவரு டைய   கவர்ச் சியான   புகைப்ப டங்களுக் கு   ரசிகர்   கூட் டமும்   இருக் கிறது .

 

 

அதன்  மூலம்   கிடை த்த   பிரபலத் தால்   மா ஸ்டர்   பட த்தில்   விஜய் க்கு   ஜோ டியாக  நடித் திரு ந்தார்  . அதன் மூலம்   பெரிய   அளவி ற்கு   தமிழ்   சினி மாவில்   ரசிகர் களை   கவர்ந் தார் .     முன்பே   பேட்ட    திரைப்ப டத் தில்   பூங்கொ டி   என்ற சிறிய   கதா பாத்திர த்தில்  நடித் திருப் பார் .

 

 

ஆனால்  மா ஸ்டர்   திரைப் படத் திற்கு  பின்   பலரா லும்   கண்டறிய ப்பட் டார்  . இவர் அதன் பின்   தனுஷ் உடன்   மாறன்   எ ன்ற    படத்தில்   நடித் தார்  . அதைத்   தொட ர்ந்து   தற்போது   விக்ரம்   நடி ப்பில்   உரு வாகி  வரும்   தங் கலான்   திரைப்ப டத் தில்   நடித்து   வருவ தாக   சொல்ல ப்படு கிறது .

 

 

மேலும்   இன்ஸ்டா கிரா மில்   எப்பொ ழுதும்   ஆக்டி வா க   இரு க்கும்   இவர்  அவ்வப் போது   கிளா மர்   புகை ப்படங் களை  போ ட்டோ  ஷூட்   செய்து   அந்த  வகை யில்   சமீபத்தில்  இவர்   பகிர் ந்த   போட் டோக்கள்   ரசிகர் களு க்கு   அதிர் ச்சியை   கொடு த்திருக் கிறது .

 

 

அதா வது   எப்பொ ழுதும்   நன் றாக   இரு ந்து   வரும   அவர்   தி டீரென   உடல் எடை எல்லாம்   குறை ந்து   மிகவு ம்   ஒ ல்லி யாக   காணப்ப ட்டி ருக்கி றார்  . இ தை   பார்த்த    ரசிக ர்கள்   பலரும்   ஷாக் ஆகி   இருக்கி றார்க ள்  . மேலும்   இவரு க்கு   எ  ன்னதான்   ஆனது என   தற் போது   கமன்ட்   செய் து   வருகி றார் கள் .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.