நம்பர் ஒன் இட த்தை பிடி த்த பின்பு தான் எனக்கு திரும ணமே .!! 40 வயதி லும் திரு மணம் செய் யாமல் இருக் கும் நடிகை.!! தொட ர்ந்து நயன் தாரா விடம் மல்லு க்கட்டி தோ ற்று போகும் நடிகை.!!

0

தென்னி ந்திய   சினிமா வின்  நம்பர் ஒன்  நடிகை   நயன்தா ரா  . இவர் தான்   லேடி  சூப்பர்   ஸ் டார்   ஆகவும்  இரு ந்து   வருகி றார்  . மேலும்   அதிக   சம்ப ளம்   வா ங்கும்  நடி கையும்   இவர் தான் .

 

 

இவர்   இடத் தை   எப்படி யாவது   பிடிக் க   வே ண்டும்  என   தற்போ து   இருக் கும்   இளம்   நடிகை கள்   கூட   நினை த்து   வருகி றார்க ள்  . அப்படி ஒரு   நடிகை பல வருடங் களாக   நம்பர் ஒன்   இடத்தை  பிடிக்க   முய ற்சி   செய் து   வந்து  கொண் டிருக் கிறார் .

 

 

அத னால்   திரு மணமே   வேண் டாம்   என   முடிவெடு த்திரு க்கிறார்  . அந்த நடிகை வேறு  யாரும்  இல் லை   நடி கை  திரிஷா தான் .  அவரு க்கு  தற்போ து  39 வயது  ஆகி றது .  நயன் தாரா   நம்பர் ஒன்   நடிகையாக   இருந் தாலும்   திரும ணம்   செய்து   கொண் டிருக் கிறா ர் .

 

 

ஆனால்   திரி ஷா   ஆரம்ப   காலத்தி ல்   இருந் து   நயன்தா ராவுடன்   போட்டி  இருந் து  வந் திருக் கிறது.   இந்த   போட்டி யில்   நயன்தா ரா   தொடர்   வெற்றி கள்   மூலம்   முதல்  இடத் தை  பிடித் து   விட் டார்.   ஆனால்  திரிஷா   அந்த   இடத் தை   பிடிக்க   முடியா மல் போய் விட் டார் .

 

 

அது வும்   போட்டி   அதிகரிக் கும்   பொழுது   நயன்தா ராவை   ஓரம் கட்ட   திரு மணமே   வேண் டாம்  என   தொடர் ந்து   படங்க ளில்   நடித் து   வ ந்தார்  திரிஷா .  ஆனால்   அவ ருக்கு   படங் கள்   சரிவர   அமைய வில்லை .  அந்த   சமய த்தில்   நயன் தாரா   நடி த்து   இட த்தை    பிடித் து   வி ட்டார் .

 

 

மேலும்   திரிஷா விற்கு   திரும ணம்   நிச்ச யம்   வரை  சென் று   நின்று   போ னது  .  தற் போது  பொன்னி யின்  செல் வன்   ,  லியோ   வில்  நடி த்து   வ ருகிறா ர் .  இதனால்   மீண் டும்   நயன் தாரா விடம்   இ ருந்து   அந்த   நம்ப ர் ஒன்   இடத் தை   எடு த்து  விட   வேண் டும்   என   தற் போது   கடுமை யா  க    போராடி   வருகி றார்  .

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.