பல ரும் பார்த்தி ராத இயக் குனர் வெ ங்கட் பிரபு வின் குடும்ப புகைப் படங்கள்.!!

0

தமிழ்  சினிமா வின்   பிரபல   இயக்கு னராக  இருப்ப வர்   தான்   இயக்கு னர்   வெங் கட்   பிரபு .  இவர்   இயக்கு னர்   கங்கை   அமர னின்   மகன்  .  2007 ஆம் ஆண்டு   சென் னை  6௦௦௦28 என்ற   திரைப்ப டத்தின்   மூலம்   இயக்குன ராக   அறிமுக மானா ர் .

 

 

முதல்   படத்தி லேயே  பல   ரசிகர்க ளையும்   கவர் ந்தார்  . அதை   தொட ர்ந்து   சரோஜா ,  கோவா என   தொட ர்ந்து   இளைஞ ர்களை   கவரும்   படங்க ளை   எ டுத்து  வந் தார் .

 

 

2011  ஆம் ஆண்டு   அஜித்   குமா ரை   வைத்து   மங்கா த்தா  படத் தை   இய க்கி    வெற்றி கொடு த்தார் .  அத ன்பின்   பிரியா ணி ,  மாஸ்  ,   சென்னை   இரண் டா ம்   பாகம்   என தொடர்ந்து   ப டங்க ளை   இய க்கி   வந் தார்.

 

 

சிம்பு வுக்கு   மாநாடு   என்ற   திரைப் படத் தை   கொடு த்தார் .  அதுவும்   மிகப்பெ ரிய   வெற் றியை   கொ டுத்தது .  கடைசி யா க   மன்மத   லீலை   படத் தை  இயக்கியி ருப்பார் .

 

 

இவர்   ராஜ லட்சுமி   என்பவ ரை   திரும ணம்   செய்து   கொ ண்டார்  . இவர்க ளுக்கு  ஷிவானி   என்ற   மக ளும்   இருக் கிறார் .

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.